Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vrouwen hebben een hoger risico op acuut HF en sterfte na STEMI dan mannen

Sex-Related Differences in Heart Failure After ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

Literatuur - Cenko E, van der Schaar M, Yoon J et al., - J Am Coll Cardiol. 2019 Nov, 74 (19) 2379-2389. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.08.1047

Introductie en methoden

Voorgaande studies hebben aangetoond dat acuut hartfalen (HF) na een myocardinfact (MI) leidt tot een verhoogd risico op 30-dagen mortaliteit. Deze studies lieten ook zien dat vrouwen vaker symptomen van acuut HF na MI ontwikkelen[1-3]. Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan hogere prevalentie van acuut HF in vrouwen vergeleken met mannen, zoals hogere frequenties van hypertensie en diabetes en lagere frequenties van evidence-based therapieën en minder vaak doorverwijzen voor coronaire vascularisatie [4-6]. Er is nog weinig bekend over sekse-gerelateerde verschillen in acuut HF in patiënten met een hartinfarct met ST-elevatie (STEMI).

Deze studie onderzocht de relatie tussen geslacht, acuut HF en mortaliteit in 10443 STEMI patiënten (3112 vrouwen, 7331 mannen) die waren geïncludeerd in het grote observationele en multinationale ISACS-TC register (International Survey of Acute Coronary Syndromes in Transitional Countries; NCT01218776). Patiënten met een bestaande HF diagnose werden uitgesloten.

De primaire uitkomst was 30-dagen totale mortaliteit. Belangrijke secundaire uitkomst was de incidentie van de novo HF (gedefinieerd als Killip klasse ≥II) bij ziekenhuisopname.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie liet zien dat vrouwen een hoger risico hadden op de ontwikkeling van de novo acuut HF na STEMI. Bij patiënten met de novo HF hadden vrouwen een hoger risico op sterfte vergeleken met mannen. Deze resultaten onderstrepen de noodzaak voor meer onderzoek naar de preventie van sekse-afhankelijke risico’s in de ontwikkeling van acuut HF na MI.

Redactioneel commentaar

In het redactioneel commentaar [7] plaatst Briller de nieuwe resultaten van de huidige studie in context met resultaten van voorgaande studies. Tevens zoekt ze naar een verklaring voor sekse-afhankelijke verschillen in klinische uitkomsten bij patiënten met STEMI. Hoewel andere studies suggereerden dat vrouwen minder vaak richtlijn-gestuurde medische therapie (GDMT) ontvangen, hadden vrouwen in het ISACS-TC register opvallenderwijze een hogere kans op behandeling met aspirine, ACE-remmers, bètablokkers of statines voor opname. Meervatslijden kwam voor bij een meerderheid in beide seksen en kan dus niet verhoogde mortaliteit in vrouwen verklaren. De anterior ST-segment elevatie werd gebruikt als surrogaat voor infarctgrootte in deze studie en dit verklaarde ook niet de verschillende uitkomsten in mannen en vrouwen. In deze studie werd niet ingegaan op rassen of etnische gender verschillen.

Briller benadrukt dat het welbekend is dat verlengde tijd tussen het begin van symptoompresentatie tot ziekenhuisopname kan bijdragen aan ongewenste uitkomsten. Vrouwen hebben vaker atypische symptomen in plaats van de bekende pijn op de borst en ziekenhuisopname is vaker >6 uur na het begin van symptoompresentatie. Oorzaken van MI die vaker bij vrouwen voorkomen zijn plaque erosie, spontane coronaire dissectie (SCAD), spasmen en Tako Tsubo syndroom. Briller erkent de suggestie van de onderzoekers om toekomstig onderzoek te richten op microvasculaire dysfunctie als nog een ander pathologisch mechanisme.

Volgens Briller onderstreept deze studie de noodzaak voor de ontwikkeling van strategieën voor verbeterde herkenning van ischemische syndromen in vrouwen. Toekomstig onderzoek naar de pathofysiologie van atherosclerotische ziekten en ontwikkeling van effectieve interventies voor deze verschillen zijn noodzakelijk.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: