Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Familiaire hypercholesterolemie bij kinderen en adolescenten

10' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Bert Wiegman

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis

Therapeutische effectiviteit van triglycerideverlaging nog onduidelijk

3' educatie - 16 juni 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en Dr. Anho Liem

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Hulpmiddelen om FH op te sporen

10' educatie - 10 juni 2020 - Rens Reeskamp

Toepasbaarheid van aspirine-vrije strategie na drie maanden DAPT post-PCI

10' educatie - 8 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

Variatie in aanbevolen HF medicatie tussen Nederlandse HF centra

5' educatie - 8 juni 2020 - Dr. Gerard Linssen

Streefwaarden voor LDL-c-verlagende therapieën en opkomend bewijs voor het belang van Lp(a)

10' educatie - 2 juni 2020 - Prof. dr. J. Wouter Jukema

Familiaire hypercholesterolemie: de rol van de huisarts

10' educatie - 27 mei 2020 - Prof. dr. Martina Cornel

Oversterfte die niet toe te schrijven is aan COVID-19 tijdens coronapandemie

3' educatie - 26 mei 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Reguliere cardiologische zorg in het gedrang in het coronatijdperk

5' educatie - 25 mei 2020 - Prof. dr. Bert van Rossum

Toename in hartstilstand buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 uitbraak in Lombardije, Italië

3' educatie - 8 mei 2020 - Enrico Baldi

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Veneuze trombo-embolie bij patiënten met COVID-19

5' educatie - 4 mei 2020 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

Genotype-gestuurde antiplaatjestherapie na PCI

3' educatie - 29 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Onderzoek naar incidentie van acute myocardschade bij Nederlandse COVID-19 patiënten

3' educatie - 23 apr. 2020 - Frederik van den Heuvel

COVID-19-geassocieerde trombotische complicaties

5' educatie - 23 apr. 2020 - Dr. Erik Klok

Coronaire atherosclerotische plaques komen vaker voor bij patiënten met genetisch bevestigde FH

Literatuur - 8 juli 2020 - Pang J et al., - Atherosclerosis. 2020.

Onder patiënten met vermoedelijk fenotypisch FH hadden patiënten met genetisch bevestigde FH een hogere frequentie en ernst van coronaire atherosclerotische plaques, vergeleken met patiënten zonder FH-veroorzakende mutatie.

DOAC vermindert fatale en majeure trombo-embolische events bij medisch zieke patiënten na ontslag

Literatuur - 7 juli 2020 - Spyropoulos AC et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Behandeling met 10 mg rivaroxaban vermindert fatale en majeure trombo-embolische events zonder bloedingen significant te verhogen bij medisch zieke patiënten na ontslag, vergeleken met placebo.

Risico op ASCVD neemt geleidelijk toe met toenemende SBP waarden vanaf 90 mmHg

Literatuur - 6 juli 2020 - Whelton SP et al. - JAMA Cardiol. 2020.

Aanwezigheid van coronaire arterie calcificatie en risico op incidente ASCVD events namen toe met toenemende SBP bij personen met een SBP tussen 90 en 129 mmHg die geen andere traditionele ASCVD risicofactoren hadden.

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

FOCUS serie

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg
Naar aanleiding van een casuspresentatie en met behulp van bevindingen van recente grote trials bespreken Martin Hemels en Jur ten Berg wat de optimale behandelstrategie is bij patiënten met AF en coronairlijden.

FOCUS Naar aanleiding van een casuspresentatie en met behulp van bevindingen van recente grote trials bespreken Martin Hemels en Jur ten Berg wat de optimale behandelstrategie is bij patiënten met AF en coronairlijden.

Verslechtering van LVEF tot middenbereik verhoogt risico op nadelige uitkomsten bij HFmrEF

Literatuur - 2 juli 2020 - Brann A et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Patiënten bij wie LVEF verslechterde van normaal naar middenbereik, hadden een significant hoger risico op nadelige uitkomsten in vergelijking met diegenen bij wie LVEF was verbeterd van lagere waarden.

Een biomarkerprofiel maakt onderscheid tussen acuut HF en verslechterend HF

Nieuws - 1 juli 2020

HFA Discoveries Een model met input van data van BIOSTAT-CHF toonde hoog onderscheidende waarde aan voor acuut HF patiënten en diegenen met verslechterend HF.

Geen effect van oplosbare guanlylate cyclase stimulator op functionele capaciteit in HFpEF

Nieuws - 1 juli 2020

HFA Discoveries Ondanks veelbelovende preklinische bevindingen en pathofysiologische rationale, resulteerde de sGC stimulator praliciguat niet in een verschil in verandering van piek VO₂ in vergelijking met placebo in HFpEF patiënten.

80 mg tafamidis verlaagt mortaliteit in vergelijking met 20 mg in ATTR-CM patiënten

Nieuws - 1 juli 2020

HFA Discoveries Een analyse van gepoolde data van de ATTR-ACT trial en een langetermijn-extensiestudie toonde een reductie in mortaliteit in ATTR-CM patiënten op 80 mg tafamidis in vergelijking met diegenen op 20 mg.

SGLT2i vermindert patiënt-gerapporteerde HF-symptoombelasting bij HFrEF

Nieuws - 30 juni 2020

HFA Discoveries Patiënt-gerapporteerde uitkomsten in EMPERIAL trials suggereren een trend naar vermindering van HF-symptoombelasting met empagliflozine in vergelijking met placebo bij HFrEF patiënten.

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020
Behandeling met alirocumab verminderde het risico op beroerte in patiënten met dyslipidemie en recent ACS en op intensieve statinetherapie zaten, in vergelijking met placebo.

Nationale Lipidendag Laurien Zijlstra presenteert de bevindingen van een studie over het effect van LDL-c verlaging met alirocumab vs. placebo op beroerte in patiënten met dyslipidemie en recent ACS en die op intensieve statinetherapie zaten.

Gebruik van genetische tests verhoogt aantal diagnoses voor FH

Literatuur - 30 juni 2020 - Brown EE et al., - J Clin Lipidol. 2020.

Deze studie liet zien dat incorporatie van genetische tests resulteert in een groter aantal patiënten bij wie de diagnose FH gesteld wordt, vergeleken met classificatie uitsluitend op basis van klinische criteria.

Associatie tussen metingen van cardiale remodelering na ARNI en uitkomsten in HFrEF

Literatuur - 29 juni 2020 - Januzzi JL Jr, et al. - Circ Heart Fail. 2020

HFrEF patiënten die gemiddelde of onder gemiddelde reductie van NT-proBNP en LVESVi behaalden op sacubitril/valsartan hadden verhoogd risico op HF ziekenhuisopname en sterfte in vergelijking met diegenen die bovengemiddelde reductie behaalden.