Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aliskiren biedt geen voordeel voor patiënten met hartfalen

Nieuws - 12 mrt. 2013

ASTRONAUT studie vindt na 1 jaar wel verlaagd NT-proBNP maar geen klinische voordelen na aliskirenbehandeling.

Gheorghiade M (Chicago, IL, VS) (principal investigator)


The ASTRONAUT Study: Aliskiren Trial On Acute Heart Failure Outcomes


De Aliskiren Trial on Acute Heart Failure Outcomes (ASTRONAUT) is een internationale, dubbelblinde studie die 1615 stabiele patiënten met hartfalen volgt tot een jaar na ontslag uit het ziekenhuis. Aliskiren is een directe renine remmer, die in theorie voordeel zou kunnen bieden door remming van RAAS.  Patiënten werden gerandomiseerd naar aliskiren (starten met 150 mg, dan verhogen naar 300 mg) of placebobehandeling, naast andere standaardtherapieën voor hartfalen.


Belangrijkste resultaten

    •    Na 6 maanden hadden beide groepen een vergelijkbaar risico op cardiovasculaire sterfte (HR 0.92, 95%CI: 0.68-1.26, P=0.60) of ziekenhuisopname voor hartfalen (HR:0.90, 95%CI: 0.72-1.12, P=0.35)..
    •    Er werd wel een statistisch significante en duurzame vermindering in N-terminale proB-type natriuretische peptide (NT-proBNP) gemeten.
    •    Na aliskirenbehandeling hadden patiënten vaker hyperkaliëmie, slechtere nierfunctie en hypotensie.
    •    In patiënten zonder diabetes werd na aliskiren een lager sterfterisico (HR: 0.69, 95%CI: 0.50-0.94 vs. placebo) gezien dan in patiënten met diabetes (HR: 1.64, 95%CI: 1.15-2.33) vs placebo)(P-waarde voor interactieanalyse met diabetes: P<0.01).


Conclusie

“Het is verrassend dat aliskirenbehandeling wel het NT-proBNP niveau verlaagt, maar dat dit zich niet vertaalt in minder sterfte of ziekenhuisopname, zoals verwacht”, zegt M Gheorghiade. “Mogelijk hebben de bijwerkingen van de aliskirenbehandeling de positieve effecten op NT-proBNP gemaskeerd. Het mogelijke positieve effect van aliskiren in patiënten zonder diabetes verdient meer aandacht in toekomstige studies.”

Deel deze pagina met collega's en vrienden: