Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AQUARIUS: Aliskiren vermindert atheromavolume niet significant, maar laat minder MACE zien

Nieuws - 3 sep. 2013


AQUARIUS: Effect of the Renin Inhibitor Aliskiren on Progression of Coronary Atherosclerosis: AQUARIUS Study Results

Gepresenteerd door: Stephen James NICHOLLS (Adelaide, AU)
                                                                              

Achtergrond

Een terugkerende vraag in de klinische praktijk is wat een ideale bloeddruk is om na te streven in patiënten met coronair vaatlijden. Het remmen van het renine-systeem is een aantrekkelijke benadering, aangezien het RAAS-systeem ook een rol heeft in de ontwikkeling van atherosclerose.
De Aliskiren Quantitative Atherosclerosis Regression Intravascular Ultrasound Study (AQUARIUS) studie was opgezet om de ontwikkeling van atherosclerotisch lijden, gemeten met intravasculaire ultrasound (IVUS), onder behandeling van aliskiren te bepalen, en deze te vergelijken met placebo. Aliskiren werd gegeven naast standaardtherapie in patiënten met coronair vaatlijden en een prehypertensieve  bloeddruk (SBP: 125-139 mmHg, DBP <90 mmHg).
 

Belangrijkste resultaten

  • Het primaire eindpunt van verandering in percentage atheromavolume (PAV) werd niet behaald, aangezien het waargenomen verschil niet statistisch significant was. Wel werd een sterkte tendens naar atheromaregressie met aliskiren gezien (-0.33 vs +0.11%, P=0.08).
  • Ook het verschil in totaal atheromavolume (TAV) was niet statistisch significant (-4.1 mm3 na aliskiren, -2.1 mm3 na placebo, P=0.18).
  • Hoewel de studie niet opgezet was om een verschil in klinische uitkomsten te detecteren, werd een verminderd aantal ernstige CV events (MACE) gezien na aliskirenbehandeling (26/305) in vergelijking tot placebobehandeling (50/308, P=0.004).
    Ook kwamen er significant minder myocardinfarcten voor in de aliskiren groep (n=1) in vergelijking tot de placebogroep (n=8, P=0.02).
    Er werd ook een sterke tendens richting minder sterfte na aliskiren (n=1) ten opzichte van placebo (n=6, P=0.07) gezien.
 

Conclusie

Hoewel het primaire eindpunt niet werd behaald, werd een sterke tendens richting regressie van de atherosclerotische plaque geobserveerd bij patiënten die aliskiren 300 mg hadden gekregen. Er werden significant minder MACEs gezien in de aliskirengroep. Dit geeft aan dat er mogelijk toch voordeel te behalen is van het verder verlagen van de bloeddruk in prehypertensieve patiënten. Meer en grotere studies moeten helpen de streefwaarden voor de bloeddruk te bepalen voor deze patiëntengroep.
In de paneldiscussie kwam naar voren dat de analyse om een relatie tussen bloeddrukdaling en MACEs te onderzoeken nog niet was gedaan. Aangezien de bloeddrukdalingen relatief klein waren, kan het zijn dat remming van het reninesysteem effecten heeft die verder gaan dan verlagen van de bloeddruk, bijvoorbeeld door progressie van atherosclerotische ziekte te verminderen. Het lagere aantal MACEs kan hiervan een gevolg zijn.
Overigens waren de onderzoekers, op basis van de resultaten van de ALTITUDE studie, genoodzaakt diabetespatiënten voortijdig uit de studie te halen. Het is mogelijk dat aliskiren geen gunstig effect op plaque-regressie heeft bij deze patiënten.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

Verrassende aliskiren-studie

ESC Journaal  AQUARIUS met aliskiren in Hot Line IV was negatief op het primaire eindpunt, maar verraste prof. Wouter Jukema (LUMC) desondanks door een halvering van het aantal cardiale events ten opzichte van placebo.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: