Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen consistente trends in ziektedruk van cardiovasculaire aandoeningen in Europa

Literatuur - Nichols M et al., Eur Heart J 2013 Oct - Eur Heart J. 2013 Oct;34(39)


Trends in age-specific coronary heart disease mortality in the European Union over three decades: 1980-2009

Nichols M, Townsend N, Scarborough P, Rayner M
Eur Heart J. 2013 Oct;34(39):3017-27. doi: 10.1093/eurheartj/eht159
 

Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update

Nichols M, Townsend N, Scarborough P, Rayner M
Eur Heart J. 2013 Oct;34(39):3028-34. doi: 10.1093/eurheartj/eht356
 
Sterfte door coronair hartlijden (CHD) is in de afgelopen decennia sterk verminderd in Europa. Dit is met name toe te schrijven aan de daling van blootstelling aan risicofactoren zoals roken. Desalniettemin blijven cardiovasculaire aandoeningen (CVD) en met name CHD en beroerte, de belangrijkste oorzaak van sterfte in de meeste Europese landen.
Met name obesitas, maar ook andere risicofactoren voor CHD, zijn in dezelfde periode toegenomen. Het is daarom gehypothetiseerd dat de geobserveerde dalingen in CHD mortaliteit met name zijn opgetreden in oudere leeftijdsgroepen, en dat de frequenties in jongere groepen stabiliseren of zelfs toenemen, omdat de winst behaald door verminderd roken teniet wordt gedaan door stijgende frequenties van obesitas en diabetes.
 
Twee studies, door hetzelfde team gepubliceerd in de European Heart Journal, beschrijven verschillende aspecten van tendensen in CVD ziektelast. Eén studie rapporteert tendensen in CHD mortaliteit tussen 1980 en 2009 in de Europese Unie, rekening houdend met geslacht en verschillende leeftijdsgroepen. De andere publicatie is een samenvatting van de huidige ziektelast en de verspreiding van CVD en CHD in Europa, gebaseerd op het European Cardiovascular Disease Statistic 2012 rapport.
 
The auteurs laten zien dat de tendensen in sterfecijfers opvallend verschillen tussen verschillende landen in Euopa, maar minder tussen leeftijdsgroepen en de seksen wanneer landen apart worden beschouwd. Vijftien landen lieten zien dat recent een plateaufase was bereikt in ten minste een leeftijdsgroep van mannen, en in twaalf landen was dit bij vrouwen het geval. Het plateau-effect was niet duidelijker bij jongere leeftijdsgroepen dan bij ouderen. Een minderheid van landen liet echter een recente stabilisatie van sterftecijfers zien in jongere groepen, terwijl een land zelfs een kleine stijging van de CHD mortaliteit onder jongeren zien.
 
Het rapport over CVD ziektedruk meldt ook aanzienlijke ongelijkheden tussen landen ten aanzien van ziekenhuisopnames voor CVD. Er is grote vooruitgang geboekt ten aanzien van diverse aspecten van CVD, maar deze verbeteringen zijn niet universeel terug te zien in Europa.
Initiatieven om dataverzameling te standaardiseren zijn nodig, om betere incidenties te kunnen vergelijken binnen Europa. Dit zal ook een betere interpretatie van de tendensen en de patronen in sterftecijfers mogelijk maken en daarmee betere prioriteiten te kiezen ten aanzien van preventie en behandelacties.
 
Ziekte en sterfte door CVD blijven een grote sociale en economische impact hebben in Europa. Voortdurende en gecoördineerde inspanningen moeten zich richten op het verminderen van te voorkomen risicofactoren voor CVD en andere chronische ziekten, opdat gezondheid en gelijkheid worden gestimuleerd in de hele Europese regio.
 
Vind de beide artikelen fulltext online:
Eur Heart J 2013 Oct; 34(39): 3017-27
Eur Heart J 2013 Oct; 34(39): 3028-34
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: