Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verlichting van dyspneu door serelaxine is vergelijkbaar in HFpEF en HFrEF patiënten

Literatuur - Filippatos G et al., Eur Heart J. 2013 - Eur Heart J. 2013 Dec 6


Serelaxin in acute heart failure patients with preserved left ventricular ejection fraction: results from the RELAX-AHF trial.


Filippatos G, Teerlink JR, Farmakis D, et al.
Eur Heart J. 2013 Dec 6. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Acuut Hartfalen (AHF) wordt gekarakteriseerd door een hoge morbiditeit en mortaliteit [1]. Management van AHF patiënten is voornamelijk gebaseerd op medicijnen die de acute symptomen verbeteren, maar een neutraal of negatief effect hebben op de langetermijnuitkomst [2]. Nieuwe vasoactieve middelen zijn recent geëvalueerd, maar lieten geen aanwijzingen voor een verbeterde uitkomst zien [3-6].
Tot de helft van de AHF patiënten hebben hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) [7]. Terwijl medische therapie voor patiënten met chronisch hartfalen met verminderde linker ventrikel ejectiefractie (HFrEF) is verbeterd, is er nog geen effectieve therapie voor HFpEF.
Serelaxine is een recombinante vorm van humane relaxine-2 waarvan is aangetoond dat het symptomen verbetert en orgaanschade voorkomt, bij een daling van de mortaliteit op 180 dagen, in vergelijking met placebo [7,8]. Aangezien een aanzienlijk aantal patiënten in de RELAX-AHF studie een behouden linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) had, werden het effect en de veiligheid van serelaxine geanalyseerd in patiënten met HFpEF, ten opzichte van degenen met HFrEF. 1161 patiënten werden gerandomiseerd naar een 48-uurs intraveneuze infusie met serelaxine (n=581) of placebo (n=580), binnen 16 uur na presentatie. 281 patiënten (26%) hadden HFpEF (>50% LVEF). Primair effectiviteitseindpunt was dyspneuverbetering, gedefinieerd als dyspneu verandering vanaf baseline in de visuele analoge schaal-area under curve (VAS-AUC).
 

Belangrijkste resultaten

  • Patiënten met HFpEF waren ouder en vaker vrouw dan patiënten met HFrEF, en hadden minder vaak een voorgeschiedenis met ischaemische hartziekte en AFH ziekenhuisopname in het afgelopen jaar, en hadden vaker arteriële hypertensie en atriumfibrilleren. Bij presentatie, verschilden patiënten met HFpEF en HFrEF niet ten aanzien van klinische symptomen van congestie, hoewel HFpEF patiënten een hogere systolische bloeddruk en lagere NT-proBNP, troponin T en serum creatinine levels hadden.
  • Serelaxine gaf verlichting van dyspneu in vergelijkbare mate in HFpEF en HFrEF patiënten (gemiddelde verandering in AUC: 461 vs. 397 mmxh, P(interactie)=0.8683).
  • Serelaxine had een vergelijkbaar effect in HFpEF en HFrEF patiënten op CV sterfte of ziekenhuisopname voor hart- of nierfalen (HF/RF) tot dag 60 (HR: 1.08 vs. 1.10, P(interactie)=0.97), dagen levend en buiten het ziekenhuis tot 60 (-1.28 vs. 0.86, P(interactie=0.19), CV sterfte tot dag 180 (0.59 vs. 0.64, P(interactie)=0.87).
  • De mate van ziekenhuisopname voor HF/RF was hoger in de serelaxine- dan in de placebogroep in beide EF groepen, maar met name in patiënten met HFrEF (maar merk de kleinere groepsgrootte en dus minder statistische power op voor HFpEF).
  • Er was geen significant verschil in het effect van serelaxine op sterfte door alle oorzaken tot dag 180 tussen HFpEF en HFrEF patiënten (0.70 vs. 0.63, P(interactie)=0.82), noch in het voorkomen van bloeddrukdaling, die kon leiden tot dosisreductie of stoppen met de medicatie, noch in andere veiligheidseindpunten.
  • Serelaxine verminderde plasmawaarden (gemeten vanaf baseline tot 48 h) van NT-proBNP, cardiale troponine T, cystatine-C, serumcreatinine en BUN en transaminases in vergelijking met placebo. Het verschil in deze biomarkers die indicatief zijn voor orgaanschade leek niet afhankelijk van ejectiefractiestatus.
 

Conclusie

De RELAX-AHF studie had aangetoond dat een 48-uurse infusie van serelaxine bij AHF patiënten dyspneu en andere symptomen verbeterde en vroege verslechtering van AHF en ziekenhuisopnameduur verminderde, alsmede cardiovasculaire mortaliteit na 180 dagen. De huidige analyse laat zien dat deze effecten van serelaxine vergelijkbaar zijn in patiënten met HFrEF en HFpEF, zowel ten aanzien van nadelige effecten als van de voordelen.
 
Find this article on Pubmed
 

References

1. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, et al; American Heart Association Statistics Committee en Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease en stroke statistics—2012 update: a repoft from the American Heart Association. Circulation 2012;125:e2–220.
2. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, et al; ESC Committee fof Practice Guidelines. ESC guidelines fof the diagnosis en treatment of acute en chronic heart failure 2012: the Task Fofce fof the Diagnosis en Treatment of Acute en Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collabofation met the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012;33:1787–1847.
3. Gheofghiade M, Konstam MA, Burnett JC Jr, et al; Efficacy of Vasopressin Antagonism in Heart Failure Outcome Study Met Tolvaptan (EVEREST) Investigatofs. Shoft-term clinical effects of tolvaptan, an ofal vasopressin antagonist, in patients hospitalized fof heart failure: the EVEREST Clinical Status Trials. JAMA
2007;297:1332–1343.
4. Mebazaa A, Nieminen MS, Packer M, et al; SURVIVE Investigatofs. Levosimendan vs dobutamine fof patients met acute decompensated heart failure: the SURVIVE renomized Trial. JAMA 2007;297:1883–1891.
5. Massie BM, O’Connof CM, Metra M, et al; PROTECT Investigatofs en Committees. Rolofylline, an adenosine A1-receptof antagonist, in acute heart failure. N Engl J Med 2010;363:1419–1428.
6. O’Connof CM, Starling RC, Hernenez AF, et al. Effect of nesiritide in patients met acute decompensated
heart failure. N Engl J Med 2011;365:32–43.
7. Teerlink JR, Cotter G, Davison BA, et al.; RELAXin in Acute Heart Failure (RELAX-AHF) Investigatofs. Serelaxin, recombinant human relaxin-2, fof treatment of acute heart failure (RELAX-AHF): a renomized, placebo-controlled trial. Lancet 2013;381:29–39.
8. Metra M, Cotter G, Davison BA, et al; RELAX-AHF Investigatofs. Effect of serelaxin on cardiac, renal, en hepatic biomarkers in the Relaxin in Acute Heart Failure (RELAX-AHF) development program: cofrelation
met outcomes. J Am CollCardiol 2013;61:196–206.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: