Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen eenduidig effect van luchtvervuiling op CV-uitkomsten

Literatuur - Milojevic A et al., Heart 2014 - Heart 4 June 2014

 
Short-term effects of air pollution on a range of cardiovascular events in England and Wales: case-crossover analysis of the MINAP database, hospital admissions and mortality

 
Milojevic A, Wilkinson P, Armstrong B, et al.,
Heart 4 June 2014 doi:10.1136/heartjnl-2013-304963
 

Achtergrond

Experimentele en epidemiologische studies hebben gewezen in de richting van associaties tussen luchtvervuiling en hartaandoeningen [1-3]. Er is geschat dat 7.4% van alle gevallen van myocardinfarct (MI) toe te schrijven zijn aan verkeersgerelateerde luchtvervuiling [4].
Mechanismen via welke vervuiling cardiovasculaire aandoeningen (CVD) zou kunnen veroorzaken zijn onduidelijk. Deze studie hopte bij te dragen aan het huidige begrip van pathofysiologische mechanismen door de sterkte en specificiteit van acute verbanden tussen omgevingsluchtvervuiling en diverse CVD events te onderzoeken. Specifiek werd de vraag gesteld of events van duidelijke trombotische aard (acuut MI, beroerte en gerelateerde uitkomsten) een sterkere associatie laten zien met luchtvervuiling dan niet-trombotische uitkomsten. Gegevens van drie databases over sterfte en ziekenhuisopnames in Engeland en Wales werden hiertoe gebruikt, met daarin 452.343 geografisch gecodeerde MI events. Korte termijn associaties tussen luchtvervuiling en CVD events werden geschat middels een case-crossover benadering, waarin de dag van gezondheidsevents als cases werden beschouwd en de overige dagen in dezelfde maand als controle.
 

Belangrijkste resultaten

  • Procentuele veranderingen in MI risico bij 10e-90e centiel stijging van verschillende verontreinigende stiffen werden berekend voor alle MI events en apart voor STEMI en non-STEMI. Er was zeer weinig bewijs voor een effect van vervuiling op MI. Het sterkste bewijs voor enig nadelig effect werd gezien met  NO2, waar een 10e-90e centiel stijging geassocieerd was met een 2.4% toename (95%CI: 0.3-4.5%). De associatie leek sterker voor non-STEMI dan voor STEMI events.

  • Alleen een 10e-90e centiel stijging van NO2 was geassocieerd met een hoger risico op spoedopname in het ziekenhuis van 1.7% (95%CI: 0.9-2.6%) voor CVD, 2.0% (95%CI: 1.1-2.9%) non-MI CVD, 2.9% (95%CI: 0.6-5.2%) aritmieën, 2.8% (95%CI: 0.3-5.4%) atriumfibrilleren en 4.4% (95%CI: 2.0-6.8%) hartfalen. De NO2 associaties waren groter in vrouwen en diegenen ouder dan 70 voor non-MI ziekenhuisopname, en in vrouwen voor aritmie.

  • Sterfteuitkomsten waren doorgaans niet geassocieerd met blootstelling aan verontreinigende stiffen, met uitzondering van verhoogde risico’s op aritmieën (21%, 95%CI: 3.9-40.8%), atriumfibrilleren (21%, 95%CI: 3.9-41%) en longembolie (20.5%, 95%CI: 3.5-39.7%), bij een 10e-90e centiel stijging van PM2.5. Voor alle sterfte als gevolg van CVD en IHD, was het PM2.5 en O3 risico significant groter in vrouwen en in diegenen ouder dan 70.

Conclusie

Weinig acuut effect van omgevingsluchtvervuiling werd gezien op STEMIs of beroerte. Verhoogde ziekenhuisopname voor algemeen CVD, non-MI CVD en aritmieën waren geassocieerd met NO2, terwijl PM2.5 nadelige effecten liet zien voor CVD sterfte, aritmieën en longembolie. Sommige van deze effecten komen mogelijk vaker voor in mensen ouder dan 70 jaar en in vrouwen, hoewel de sekseverschillen ook verschillen in leeftijdsverdeling kunnen weerspiegelen.
De sterkere associaties met bepaalde non-MI uitkomsten in deze studie suggereren dat vervuilingseffecten op CV gezondheid mogelijk deels gemedieerd worden door niet-trombotische pathways. Trombogene pathways kunnen echter ook een rol spelen, en zijn mogelijk de meest waarschijnlijk verklaring van de geobserveerde associatie met longembolie.

 
Redactioneel commentaar [5]

De auteurs beargumenteren dat trombotische pathways minder belangrijk lijken, gezien het gebrek aan een associatie van vluchtige en deeltjes-vervuiling met beroerte en STEMI. Echter, ze rapporteren een positieve associatie met longembolie en ook met non-STEMI: beide trombotische condities die respectievelijk de veneuze en arteriële circulatie beïnvloeden. Patiënten met non-STEMI zijn doorgaans 10 jaar ouder dan diegenen die aan STEMI lijden. De sterkere associatie gezien met non-STEMI kan daarom protrombotische effecten reflecteren van omgevingsluchtvervuiling bij ouderen: een populatie die risico loopt en mogelijk meer ontvankelijk is voor dit effect.
Het is belangrijk om op te merken dat in deze studie in het Verenigd Koninkrijg, de mediane PM2.5 concentratie 10 mg/m3 was, binnen een relatief nauwe range (IQR: 7-15 mg/m3). Dit staat in contrast met niveaus die meer dan 10-20 keer zo hoog zijn in vele van de megasteden in de wereld. Sommigen hebben gesuggereerd dat associaties met nadelige CV events ook plaatshebben bij lage concentraties verontreinigende stoffen, maar aangezien de luchtkwaliteit continue verbetert, zal de negatieve impact op de gezondheid verminderen. Dit kan verklaren waarom er momenteel geen consistente associaties worden gezien met de huidige UK gegevens.”
 
Vind dit artikel online
 

Referenties

1 Ayres JG. Cardiovascular disease and air pollution: a report by the Committee on the Medical Effects of Air Pollution. Department of Health, 2006.
2 Brook RD, Franklin B, Cascio W, et al. Air pollution and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the expert panel on population and prevention science of the American Heart Association. Circulation 2004;109:2655–71.
3 Brook RD, Rajagopalan S, Pope CA 3rd, et al. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease: an update to the scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2010;121:2331–78.
4 Nawrot TS, Perez L, Kunzli N, et al. Public health importance of triggers of myocardial infarction: a comparative risk assessment. Lancet 2011;377:732–40.
5 Shah ASV, Newby DE. Less clarity as the fog begins to lift. Heart doi:10.1136/heartjnl-2014-305877
 
 
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: