Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuw hartfalenmiddel veilig en goed verdragen in klinische praktijk

Nieuws - 28 mei 2015

De TITRATION studie heeft bevestigd dat de angiotensine receptor neprilysineremmer (ARNI) LCZ696 veilig is en verdragen werd door patiënten met hartfalen en verminderde ejectiefractie (HFrEF) in de klinische praktijk, zo meldde hoofdonderzoeker Dr Michele Senni in een Late Breaking Trials Session op 23 mei tijdens Heart Failure 2015 (de belangrijkste jaarlijkse meeting van de Heart Failure Association (HFA) van de European Society of Cardiology (ESC). Meer dan 70% van de patiënten behaalden de beoogde dosering van 200 mg BID gedurende een 3- of 6-weken optitratie-regime.

Dr Senni, hoofd van de Cardiology, Heart Failure and Heart Transplant Unit, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italy, and national leider van de PARADIGM-HF, zei: “The PARADIGM-HF studie toonde de superioriteit van de ARNI aan ten opzichte van de ACE-remmer enalapril in het verminderen van het risico op cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopname voor hartfalen. Bovendien voorkwam het klinische progressie in patiënten met HFrEF. De TITRATION studie was opgezet om de praktische toepassing van LCZ696 in de kliniek te evalueren.”

TITRATION was een gerandomiseerde, dubbelblinde studie die de veiligheid en verdraagbaarheid evalueerde van starten met en optitratie van LCZ696 van 50 mg BID tot een doeldosering van 200 mg BID in een 3-weken (verkort) vs. 6 weken (conservatief) regime, in patiënten met HFrEF (ejectiefractie <35%). De studie includeerde een breder spectrum van patiënten dan de PARADIGM-HF studie, inclusief opgenomen patiënten en patiënten naïef voor ACE-remmers of angiotensine receptorblokkers (ARBs).
De studie werd uitgevoerd in twee fases. De eerste was een open label run-in periode waarin LCZ696 werd getest op verdraagbaarheid en veiligheid bij een dosering van 50 mg BID gedurende 5 dagen. Patiënten werden daarna 1:1 gerandomiseerd naar LCZ696 in een conservatieve optritratie gedurende 6 weken, vs een verkorte optitratie in 3 weken. In beide groepen was de doeldosering 200 mg BID.
Primaire eindpunten waren het aandeel patiënten dat vooraf gespecificeerde bijwerkingen (symptomatische hypotensie, hyperkalemie, nierdysfunctie, angio-oedeem) en laboratoriumuitkomsten inclusief systolische bloeddruk < 95 mmHg en een verdubbeling van serum creatinine vanaf baseline doormaakten. Secundaire eindpunten bevatten het aantal patiënten dat doeldosering bereikte zonder down-titratie of onderbreking gedurende 12 weken (gedefinieerd als behandelsucces).

Van de 540 patiënten die werden geïncludeerd in de run in, werden 498 (92%) gerandomiseerd, en van hen completeerden 429 (86%) de studie. Er waren geen verschillen in de primaire eindpunten tussen de groepen. Na exclusie van patiënten die stopten met LCZ696 als gevolg van niet-bijwerkingen of sterfte, werd behandelsucces behaald in 78% en 84% van de patiënten in respectievelijk de verkorte en conservatieve regimes (P=0.07).

Dr Senni zei: “Ten minste 76% van de gerandomiseerde patiënten bereikte en behield de doeldosering van LCZ696 200 mg BID, ongeacht het optitratie-regime. De doeldosering werd ook bereikt voor ten minste 2 weken, leidend tot completie van de studie, in 80% van de patiënten inclusief diegenen die een tijdelijke down-titratie of onderbreking van de dosering nodig hadden tijdens de studie. Vaak gerapporteerde bijwerkingen in de TITRATION studie kwamen overeen met de LCZ696 groep in de PARADIGM-HF studie, waarmee deze in real life zijn bevestigd.”
Hij voegde toe: “Deze studie verschaft aanvullende data die verder gaan dan PARADIGM-HF om het gebruik van LCZ696 te onderbouwen in de klinische praktijk in een bredere range patiënten, zoals opgenomen patiënten en patiënten die nog niet eerdere ACE-remmers en ARBs hebben gebruikt, hetgeen grotendeels de dagelijkse klinische praktijk weerspiegelt. Beide regimes bereikten een zeer hoge frequentie van behandelsucces en verdraagbaarheid.
 

Bron:

Persbericht ESC 23 mei 2015

Deel deze pagina met collega's en vrienden: