Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Management van acuut hartfalen voorafgaand aan en tijdens vroege hospitalisatie

Nieuws - 13 aug. 2015

Recommendations on pre-hospital and early hospital management of acute heart failure: a consensus paper from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, the European Society of Emergency Medicine and the Society of Academic Emergency Medicine – short version


Mebazaa A, Yilmaz MB, Levy P, et al.
Eur Heart J 2015 36: 1958-1966
 
Snel management van acuut hartfalen (AHF) vergt de samenwerking van verschillende disciplines, waaronder spoedartsen, cardiologen, intensivisten en verpleegsters. Ervaring is opgedaan in verschillende settings op het gebied van intensieve zorg voor AHF. De auteurs van dit consensusdocument bepleiten de noodzaak van een gezamenlijke werkdefinitie van AHF die alle dimensies en wijzen van presentaties omvat. Ze merken op dat AHF presentatie meestal ofwel acute decompensaties van chronische onderliggende HF is of abrupte start van dyspneu geassocieerd met significant verhoogde bloeddruk (BP). De auteurs erkennen, op basis van recente data, dat AHF ook een ‘tijd tot therapie’ concept kent, vergelijkbaar met acuut coronair syndroom, hetgeen impliceerd dat er een belangrijke rol is voor management voor ziekenhuisopname. Bovendien, moeten patiënten die presenteren met normale of hoge BP die worden opgenomen met tekenen of symptomen van congestie worden onderscheiden van diegenen die presenteren met symptomatische hypotensie en hypoperfusie als gevolg van lage cardiale output. Het laatste is zeldzaam en geassocieerd met een specifiek slechte uitkomst. Om een specifiek AHF fenotype goed te kunnen behandelen, is het belangrijk dit type ook goed te kunnen identificeren.

Dit consensuspaper is een gezamenlijk initiatief van de Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, de European Society of Emergency Medicine en de Society of Academic Emergency Medicine. Het beoogt een actueel perspectief te geven voor vroeg management in het ziekenhuis, op basis van de meest recente data, en om sturing te bieden, op basis van expertvisies, aan praktiserende artsen en andere zorgprofessionals. Het document profiteert van waardevolle ervaring die is opgedaan van de spoedafdeling tot aan de intensive care unit/coronary care unit (ICU/CCU).  

Het document start met een definitie en een beschrijving van klinische eigenschappen van AHF patiënten die in diverse klinische settings zijn gemanaged, waarna managementstrategieën die voorafgaand en tijdens vroege ziekenhuisopname moeten worden toegepast, uiteengezet worden. Er is een lijst van initiële klinische evaluatie-stappen en onderzoeken die bij aankomst kunnen of moeten worden gedaan op de spoedafdeling/ ICU/CCU. De relevante laboratoriumtesten bij presentatie worden ook opgesomd. De rol van het verplegend personeel wordt ook besproken.
Bovendien worden er suggesties gegeven ten aanzien van wanneer zuurstoftherapie en/of ventilator-ondersteuning gepast is, alsmede vroege toediening van IV diuretica en vasodilatoren, en welke klasse medicijnen met extra voorzichtigheid gebruikt moeten worden in geval van AHF.
Sturing wordt ook geboden wanneer een patiënt kan worden ontslagen van de spoedafdeling, en wanneer ziekenhuisopname op de afdeling of de ICU/CCU geschikt is. Bovendien wordt geadviseerd over hoe de patiënt tijdens het verblijf in het ziekenhuis moet worden gemonitord, en welke criteria aan de orde zijn voor ontslag en hoe de follow-up tijdens een hoog-risico periode moet worden georganiseerd.
Een aparte sectie is gewijd aan de definitie, initieel management en monitoring van cardiogene shock inclusief devicetherapie. Het document beëindigt met welke hiaten er zijn in de huidige kennis.
 
Van dit document zijn een korte en een uitgebreide versie opgesteld.
De korte versie vind u online bij Eur Heart J
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: