Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Luchtvervuiling verhoogt het risico op STEMI

Nieuws - 30 aug. 2015

Particulate matter and NO2 air pollution trigger ST-elevation myocardial infarction: a case cross over study of the Belgian STEMI registry  

Gepresenteerd op de ESC 2015 door Jean-Francois Argacha (Jette, België)
-Dit jaar is het thema van het ESC congres 'Environment and the heart' -


Achtergrond

Luchtvervuiling wordt gedefinieerd als een combinatie van fijnstof (particulate matter: PM2.5 en PM10) en gassen (NO2 en O3). In het algemeen wordt geschat dat luchtvervuiling wereldwijd verantwoordelijk is voor 1.3 miljoen sterftegevallen per jaar. Uit eerdere studies is ook gebleken dat luchtvervuiling ook leidt tot een stijging van de incidentie van acuut myocardinfarct (AMI). Een duidelijke invloed van blootstelling aan luchtvervuiling op de start van STEMI is echter niet aangetoond.
Deze studie beoogde te onderzoeken of luchtvervuiling de incidentie van STEMI beïnvloedt, en ook of een eventueel effect meer gerelateerd is aan deeltjes of aan gasvormige vervuiling. Hiertoe werd gebruik gemaakt van data van patiënten die tussen 2009 en 2013 werden geïncludeerd in het Belgische STEMI-register. Informatie over luchtvervuiling werd verkregen van Belgisch IRCEL-CELINE meetstations.
 

Belangrijkste resultaten

  • In de algemene populatie lieten NO2 (+5.1%), PM2.5 (+2.8%) en PM10, maar niet O3, een verhoogd relatief risico op STEMI zien voor iedere 10 µg/m3 stijging van de vervuilende component.
  • Het effect van luchtvervuiling op STEMI werd alleen in mannen waargenomen.
  • Patiënten van 75 jaar en ouder ontwikkelden vaker STEMI in relatie tot blootstelling aan PM10, terwijl diegenen van 54 jaar en jonger gevoeliger bleken voor NO2.
  • Er waren geen aanwijzingen voor een grotere gevoeligheid voor het effect van luchtvervuiling in populaties met diabetes, hypertensie of coronairlijden.
  • Luchtvervuiling verhoogde de incidentie van STEMI, maar had geen effect op sterftes door STEMI tijdens ziekenhuisopname.

Conclusie

Deze studie toont aan dat fijnstof en NO2 luchtvervuiling zijn geassocieerd met een verhoogd risico op STEMI (respectievelijk 2.8% en 5.1% per 10 µg/m3 stijging), ondanks dat de luchtkwaliteit aan de richtlijnen van de Europese Unie voldoet. Het schadelijke effect van NO2 is groter dan dat van fijnstof, en mogelijk is dit een groter probleem voor de jongere populatie. Ondanks dat STEMI vaker optrad, werd er geen verband gezien tussen luchtvervuiling en sterfte door STEMI.
Ten aanzien van het geobserveerde effect van geslacht werd in de discussie opgemerkt dat dit mogelijk een statistisch probleem is, omdat er minder vrouwen zijn geïncludeerd. Ook kan gespeculeerd worden dat mannen kwetsbaarder zijn voor luchtvervuiling. In andere studies is gezien dat een verband tussen verandering van arteriële stijfheid en luchtvervuiling alleen werd gezien in mannen. Deze observaties verdienen verdere opheldering. Oscar Franco (discussiepanel) meldde dat het ESC position paper over luchtvervuiling geen verschil in gevoeligheid tussen de geslachten heeft beschreven. Het geobserveerde verschil is dus mogelijk specifiek voor deze studie.
Op basis van deze studie zouden de Europese richtlijnen mogelijk kunnen worden aangepast. Het is interessant te melden dat internationale richtlijnen over luchtvervuiling strenger zijn. Wellicht zouden lagere toegestane niveaus voor Europa ook gepast zijn.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2015 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: