Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Regressie van coronaire atherosclerose met PCSK9 remmer

Nieuws - 15 nov. 2016

Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Atherosclerosis in Statin-Treated Patients: A Placebo-Controlled Intravascular Ultrasound Trial

Gepresenteerd op AHA Scientific Sessions 2016 door: Steven E. Nissen, M.D., Cleveland Clinic, Cleveland, OH, VS
 
De ‘GLobal Assessment of plaque reGression with a PCSK9 antibOdy as measured by intraVascular ultrasound’ (GLAGOV) studie laat naast extra LDL-c reductie, ook extra regressie van coronaire atherosclerose zien na behandeling met statine plus PCSK9 remmer ten opzichte van statine monotherapie.
 
Eerdere studies waarbij gebruik werd gemaakt van intravasculaire ultrasound (IVUS) hebben aangetoond dat gebruik van statines leidt tot een langzamere progressie of inductie van regressie van coronaire ziekte, hetgeen in verhouding was met de mate van LDL-c reductie. Er is echter nog geen andere LDL-verlagende therapie die regressie in een IVUS studie heeft laten zien.

Proproteïne convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) remmers laten een aanzienlijke reductie in LDL-c concentraties zien, maar ook hiervan was het effect op progressie tot dusver onbekend. Daarom werd in de GLAGOV studie het effect van de PCSK9 remmer evolocumab op coronaire atherosclerose gemeten. Dit werd bepaald aan de hand van het procentueel atheromavolume (PAV) in personen met coronaire arterieziekte die met statines behandeld werden en angiografie moesten ondergaan voor klinische indicatie.
 
De GLAGOV was een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase III studie met 968 patiënten uit 32 landen die 20-50% stenose vertoonden op angiografie. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd voor 18-maanden statine monotherapie of statine plus maandelijks 420 mg evolocumab, waarbij ze zowel voor als na de behandeling IVUS ondergingen.
 
Uit de resultaten van de GLAGOV studie bleek dat de mediane LDL-c concentratie na 18 maanden 93 mg/dL was voor patiënten behandeld met statine monotherapie, en 36,6 mg/dL voor evolocumab-behandelde patiënten. In tegenstelling tot patiënten behandeld met monotherapie, die een 3,9% LDL-c verhoging vanaf baseline hadden, hadden evolocumab-behandelde patiënten 59,8% lagere LDL-c concentraties vanaf baseline.
Dit ging gepaard met 0,05% stijging in PAV voor monotherapie-patiënten en een 0,95% reductie in PAV voor evolocumab-behandelde patiënten (P<0,001). Dit kwam overeen met 47,3% van de monotherapie-patiënten die regressie van coronaire atherosclerose hadden op basis van PAV en 64,3% van de evolocumab-patiënten (P<0,001). Daarnaast had 52,7% van de monotherapie-patiënten progressie, wat maar 35,7% was in de evolocumab-groep (P<0,001).
Voor een subgroep van patiënten waarbij de baseline LDL-c waardes onder de 70 mg/dL lagen, werd eenzelfde trend gezien; de reductie in PAV was 0,35% en 1,97% voor respectievelijk monotherapie- en evolocumab-patiënten (P<0,001) en het aantal patiënten met coronaire atherosclerose regressie was respectievelijk 48% en 81,2%. Zelfs voor patiënten met lage baseline LDL-c concentraties van 20 mg/dL werd met de combinatietherapie eenzelfde mate van PAV-reductie gezien.
Verder werd geen significante subgroep van patiënten geïdentificeerd die meer baat had van evolocumab-therapie ten opzichte van andere patiënten, hoewel patiënten met lage niet-HDL-concentraties bij baseline neigden naar een groter voordeel van evolocumab ten opzichte van patiënten met hoge niet-HDL-concentraties (P-interactie = 0,09).
De bijwerkingen en het aantal negatieve klinische events waren vergelijkbaar tussen beide groepen, hoewel iets minder patiënten uit de evolocumab-groep een eerste ernstige cardiovasculaire event kregen (12,2% versus 15,3% uit de monotherapie-groep).
 
Concluderend wordt er met statine plus evolocumab-therapie naast lagere LDL-c concentraties, ook meer en vaker regressie van coronaire atherosclerose geïnduceerd ten opzichte van statine monotherapie. Dit voordeel werd ook gezien bij patiënten met LDL-c concentraties bij baseline die lager zijn dan de aanbevolen richtlijnconcentraties. Daarnaast werden er geen problemen met betrekking tot de veiligheid van evolocumab gezien in deze studie, alhoewel het aantal patiënten in de studie bescheiden was en dus zorgt voor een beperkte power in de analyses.
 
Deze studie is vandaag gepubliceerd in JAMA (Nicholls S.J. et al, Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial).
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA-congres verstrekte informatie –
 


Het AHA Journaal is mogelijk gemaakt dankzij een unrestricted grant van Amgen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: