Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische, gehospitaliseerde patiënten

Derde Nationale Antistollingsdag

Nieuws - 10 jan. 2017

Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische, gehospitaliseerde patiënten


Dr. Marieke Kruip – hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Grote epidemiologische studies hebben aangetoond dat ziekenhuisopname een belangrijke risicofactor is voor veneuze trombose (VTE). Ongeveer 60% van de VTE treedt echter buiten het ziekenhuis op, na opname. Dit blijkt ook, of juist, voor niet-chirurgische patiënten te gelden.
Er zijn diverse gerandomiseerde studies gedaan waarin werd gekeken of VTE voorkomen kon worden bij niet-chirurgische patiënten. Het relatieve effect van profylaxe vergeleken met placebo werd niet altijd duidelijk vastgesteld. Een studie vond een vermindering van asymptomatische VTE events (gezien met venografie of echo na 6-14 dagen) bij gebruik van een hoge-dosering enoxaparine (40 mg), terwijl geen verschil met placebo werd gezien bij 20 mg enoxaparine.
Wanneer gekeken wordt naar risicofactoren voor trombose bij niet-chirurgische, gehospitaliseerde patiënten, blijkt leeftijd het belangrijkste te zijn. De Padua risicoscore kan nuttig zijn om het tromboserisico in te schatten. Bij een prospectieve studie die beleid op basis van gebruik van de Padua risicoscore vergeleek met de klinische blik, hadden minder patiënten in de Padua- groep enige vorm van VTE tijdens ziekenhuisopname (8.5% vs. 15.5%, P=0.012). Iets meer patiënten die met de Padua risicoscore waren beoordeeld kregen terecht profylaxe (75.7% vs. 68.2%, P=0.044).
Voor het bepalen van het bloedingsrisico bestaat niet zo’n mooie score; in het beste geval kan worden ingeschat wie geen hoog risico heeft.Hoewel diverse studies hebben laten zien dat het VTE risico daalt met tromboseprofylaxe bij patiënten die
 risico lopen, laat de implementatie te wensen over. Een Cochrane review heeft diverse middelen onderzocht waarmee is gepoogd het voorschrijven van profylaxe
te verbeteren. Een meervoudige interventie met een waarschuwingssysteem bleek het meest effectief. Een dergelijke brede interventie waarbij les geven, posters, zakkaartjes, met computers ondersteunde klinische besluitvormingssystemen en elektronische herinneringen werden ingezet, werd prospectief in een cluster-gerandomiseerde studie getest in 27 ziekenhuizen. De interventie gaf geen verbetering in het aantal patiënten met een symptomatische VTE, noch in het aantal majeure bloedingen of mortaliteit. Ook werd geen verbetering gezien van terecht gegeven profylaxe.
Er is geen bewijs voor het nut van het geven van verlengde profylaxe, dus wordt aanbevolen dit niet langer te geven dan de duur van de immobilisatie of opname. Hierbij werd opgemerkt dat opnameduur steeds korter is, hetgeen de richtlijn ‘duur van opname’ verandert. Thuis is men doorgaans mobieler dan in het ziekenhuis, hetgeen onderstreept dat het sneller naar huis gaan geen reden is voor verlengde profylaxe.
 
3 minuten educatie • 5-10-2016, Antistollingsdag, Dr. Marieke Kruip (ErasmusMC, Rotterdam)

Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische, gehospitaliseerde patiënten

Antistollingsdag 2016 Dr. Marieke Kruip legt uit dat niet-chirurgische opgenomen patiënten een verhoogd risico hebben op trombose bij bepaalde aandoeningen en/of risicofactoren. Voor het vaststellen van het tromboserisico kan gebruikt gemaakt worden                 van de Padua risicoscore.

Slides • 11-10-2016

Tromboseprofylaxe bij niet-chirurgische, gehospitaliseerde patiënten

Antistollingsdag 2016 Bekijk de presentatie van dr. Marieke Kruip (Erasmus MC, Rotterdam), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2016.


Download het volledige verslag
Meeting report • 3-1-2017

Nationale Antistollingsdag

Antistollingsdag 2016 Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op de Nationale Antistollingsdag met als thema 'Antitrombotisch management 2016', gehouden op 5 oktober 2016 in Amersfoort. 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: