Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Addendum hypertensie bij de richtlijn cardiovasculair risicomanagement: focus op therapieresistente hypertensie

Nieuws - 1 feb. 2017

Dr. Jaap Deinum – internist-vasculair-geneeskundige, Radboudumc, Nijmegen

Deinum is betrokken bij het opstellen van het addendum hypertensie bij de richtlijn CVRM, dat zich specifiek richt op therapieresistente hypertensie (ongecontroleerde bloeddruk bij gebruik van drie antihypertensiva, waaronder een diureticum in adequate dosering). Dit blijkt een langdurig en nog niet afgerond proces. Aan de hand van knelpuntenanalyse zijn 8 uitgangsvragen geformuleerd. Door middel van literatuuronderzoek, rekening houdend met bewijskracht van studies, zijn aanbevelingen geformuleerd. Omdat de uiteindelijke aanbevelingen nog onder embargo zijn, moest hij zich beperken tot het toelichten van de werkwijze van de commissie en de overwegingen die ten grondslag liggen aan de aanbevelingen.
Ten eerste is een relevante vraag hoe adherentie, namelijk de mate waarin het gedrag van de patiënt overeenkomt met de adviezen van de voorschrijver waar de patiënt mee ingestemd heeft, vastgesteld kan worden. De volgende logische vraag is hoe adherentie bevorderd kan worden.
Ten aanzien van therapieresistente hypertensie is de vraag wat de effectiviteit is van spironolacton of een hoge dosering diureticum en combinatietabletten vergeleken met reguliere zorg. De chronotherapie-strategie om de bloeddrukinstelling te verbeteren door het tijdstip van inname af te stemmen op het circadiane ritme, werd ook in de analyse meegenomen. Een vraag over wat het lifetime risico is van therapieresistente hypertensie, bleek niet eenvoudig te beantwoorden. Het zou mooi zijn als hiervoor risicotabellen bestaan, lijkend op CVRM 10-jaars risico, en liefst die inzicht geven in de ziektevrije tijdwinst als je een interventie start.14 Met name bij jongeren is het effect dan inzichtelijk, wat het gesprek in de spreekkamer aanzienlijk kan vergemakkelijken.
Qua interventies worden zoutbeperking en bijzondere behandelopties zoals renale denervatie, barostimulatie,carotisstent en AV-coupler behandeld. Nieuw is dat bij de richtlijn ook een consultkaart wordt gevoegd, die in een gesprek tussen arts en patiënt kan helpen bij het overwegen van verschillende behandelmogelijkheden.
Kennislacunes die in het proces zijn opgedoken zijn gedeeld met de hypertensievereniging, opdat deze kunnen worden meegenomen bij het opstellen van de onderzoeksagenda. De lacunes zitten met name op het vlak van oorzaken, detectie en behandeling van een gebrekkige therapietrouw en het inschatten van het lifetime risico.
De verwachting is dat na verwerking van commentaar op de concepttekst, de aanbevelingen begin juni 2017 worden aangeboden ter autorisatie.


Lees en/of download het volledige verslag
Meeting report • 27-2-2017

Nationaal Hypertensie Congres

Hypertensie 2017 Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op het Nationaal Hypertensie Congres over hypertensie en CV risico, gehouden op 3 februari in Amersfoort.

Slides • 8-2-2017

Addendum richtlijn CVRM: focus op therapieresistente hypertensie

Hypertensie 2017 Bekijk de presentatie van dr. Jaap Deinum (Radboudumc, Nijmegen), gehouden tijdens het Nationaal Hypertensie Congres 2017.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: