Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet?

Nieuws - 1 feb. 2017

Dr. Erik Serné – internist-vasculair geneeskundige, VUmc Amsterdam

Diabetes gaat gepaard met een hoog risico op macroen microvasculaire schade, en een aanzienlijk verlies aan levensjaren; gemiddeld overlijdt een 50-jarige met diabetes zes jaar eerder dan iemand zonder diabetes. Het verlagen van de bloeddruk kan het CV risico doen dalen, maar de vraag is tot hoe laag de bloeddruk idealiter moet zakken. Mogelijk is dit niet voor iedereen gelijk, er is immers grote heterogeniteit in CV risico binnen de groep individuen met diabetes.

Rond een SBP van 115 mmHg wordt een hazard ratio van 1 gezien, hetgeen suggereert dat daling tot die bloeddruk gunstig is.

Een studie van de UK Prospective Diabetes Study Group (UKPDS) toonde het gunstige effect op diabetesgerelateerde eindpunten en complicaties van strikte bloeddrukregulatie in diabetespatiënten aan. Interessant is dat de data een hazard ratio van 1 laten zien rond een systolische bloeddruk (SBP) van 115 mmHg, hetgeen suggereert dat daling tot die bloeddruk gunstig is. Historisch gezien wordt SBP <130 gehanteerd in diabetes, naar aanleiding van extrapolatie van data over nefropathie.
Opvallend genoeg liet de ACCORD studie geen voordeel zien van een gemiddelde SBP van 119 mmHg in vergelijking met 133 mmHg, in respectievelijk intensief of standaard behandelde patiënten. Er is echter gesuggereerd dat dit het gevolg was van methodologische problemen, mogelijk van een gebrek aan power. Uit een meta-analyse bleek wel voordeel van BP-verlaging ten aanzien van beroerte bij mensen die SBP <130 mmHg bereikten. In deze patiëntengroep werd geen voordeel gezien op mortaliteit, CVD en CHD. Patiënten die ≥130 bereikten hadden wel baat bij BP-verlaging, ten aanzien van alle eindpunten. BP-verlaging in diegenen met SBP <130 mmHg had geen effect op microvasculaire ziekten. Een andere meta-analyse concludeerde dat antihypertensieve therapie het risico op sterfte en HVZ verlaagt in diabetespatiënten met SBP <140 mmHg, maar dat dit in personen die <140 mmHg bereiken gepaard gaat met een hoger CV sterfterisico.

Vragen resteren over optimale bloeddrukregulatie in ouderen, alleen al omdat de definitie van wie als oudere gezien wordt varieert in verschillende richtlijnen. Richtlijnen geven momenteel betrekkelijk weinig sturing voor bloeddrukdaling in ouderen met hypertensie en diabetes.
Het is ook belangrijk te beseffen dat richtlijnen zich baseren op bloeddrukwaarden zoals gemeten in trials. Het is bekend, en veel bediscussieerd naar aanleiding van de recente SPRINT-trial, dat de meetmethode erg bepalend is voor de uitkomst. Serné is van mening dat streefwaarden zoals aanbevolen in oudere richtlijnen nog relevant zijn. Er is volgens hem meer winst te behalen door bestaande richtlijnen te implementeren, dan om weer nieuwe samen te stellen.


Lees en/of download het volledige verslag
Meeting report • 27-2-2017

Nationaal Hypertensie Congres

Hypertensie 2017 Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op het Nationaal Hypertensie Congres over hypertensie en CV risico, gehouden op 3 februari in Amersfoort.

Slides • 8-2-2017

Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet?

Hypertensie 2017 Bekijk de presentatie van dr. Erik Serné (VUmc, Amsterdam), gehouden tijdens het Nationaal Hypertensie Congres 2017.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: