Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase III studieresultaten bevestigen voordeel van NOAC-reversal agent in spoedsituaties

Nieuws - 17 juli 2017

De definitieve resultaten van RE-VERSE AD werden als late-breaker gepresenteerd op het ISTH 2017 congres in Berlijn. De data laten zien dat idarucizumab direct en compleet het antistollingseffect van dabigatran etexilaat kon omkeren in patiënten in spoedsituaties. De effecten waren consistent in patiënten die een spoedoperatie of -ingreep moesten ondergaan, evenals in patiënten die presenteerden met niet beheersbare of levensbedreigende bloeding. De omkering van het antistollingseffect van dabigatran gaf artsen de mogelijkheid om snel noodzakelijke spoedmaatregelen te treffen.  

Idarucizumab is een gehumaniseerd antilichaamfragment (Fab), ontworpen als specifiek reversal agent voor dabigatran. Idarucizumab bindt specifiek en alleen aan dabigatran-moleculen, waardoor hun antistollende effect wordt geneutraliseerd zonder met de stollingscascade te interfereren.

RE-VERSE AD is een fase 3 wereldwijde studie met patiënten die dabigatran nemen en die urgente procedures behoeven of een niet controleerbare bloeding hebben. De studie begon in mei 2014 en is de grootste studie die het effect van een reversal agent voor een niet-vitamine K antagonist oraal anticoagulans (NOAC) in real-world spoedsituatie onderzocht. 503 patiënten werden geïncludeerd in 173 sites in 39 landen.

Het primaire eindpunt van RE-VERSE AD was omkering van het antistollingseffect van dabigatran binnen vier uur, zoals gemeten met diluted thrombin time (dTT) en ecarin clotting time (ECT). Dit werd gezien in 100% van de patiënten (95%CI: 100-100). Omkering was evident direct na toediening van idarucizumab en hield stand gedurende 24 uur in de meeste patiënten. Omkering was onafhankelijk van leeftijd, sekse, nierfunctie of dabiagatranconcentratie op baseline. Een enkele 5g dosering van idarucizumab was voldoende in 98% van de patiënten.

De klinische uitkomsten gemeten als secundaire eindpunten gaven inzicht in de klinische relevantie van omkering van antistolling: in patiënten die werden geïncludeerd met een acute bloeding (Groep A), van wie de tijd tot stoppen van de bloeding kon worden bepaald, duurde het een mediane 2.5 uur voordat de bloeding gestopt was. In patiënten die werden geïncludeerd omdat zij een spoedingreep moesten ondergaan (groep B), kon de ingreep worden geïnitieerd na een mediaan van 1.6 uur. In 93.4% van de patiënten die procedures nodig hadden, werd hemostase tijdens de procedure als normaal beschreven.

Er werden geen ernstige veiligheidssignalen gerelateerd aan idarucizumab geobserveerd tijdens de studie. Patiënten in deze studie waren ouder, hadden verscheidene comorbiditeiten en presenteerden met een serieus index event zoals intracraniële bloeding, meervoudig trauma of sepsis. Sterftecijfers na 90 dagen waren 18.8% (groep A) en 18.9% (groep B). Na 90 dagen waren trombotische events opgetreden in 6.3% van de patiënten in groep A en 7.4% in groep B, hetgeen consistent is met frequenties die zijn gerapporteerd na grote operaties of ziekenhuisopname voor ongecontroleerde bloeding in patiënten die vitamine K antagonist nemen.

Idarucizumab is de eerste en enige goedgekeurde specifieke reversal agent voor een NOAC die momenteel beschikbaar is. Idarucizumab zal verder worden onderzocht in het RE-VECTO programma, dat gebruikspatronen in de klinische praktijk evalueert. Verwachte afronding van het RE-VECTO programma is eind 2018.
 

Bron

Persbericht Boehringer Ingelheim, 11 july 2017
De data werden gelijktijdig gepubliseerd in de New England Journal of Medicine

Deel deze pagina met collega's en vrienden: