Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Enkele 24-uurs urinecollectie is niet voldoende om individuele natriuminname te schatten

Literatuur - Olde Engberink RHG et al., Circulation. 2017

Use of a Single Baseline Versus Multi-Year 24-Hour Urine Collections for Estimation of Long-Term Sodium Intake and Associated Cardiovascular and Renal Risk

 
Olde Engberink RHG, van den Hoek TC, van Noordenne ND, et al.,
Circulation. 2017; Originally published June 27, 2017. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029028

 

Dr. Liffert Vogt, hoofdauteur van de studie (AMC, Amsterdam):

“Associatie zoutconsumptie en langetermijnsuitkomst hangt af van hoe je het meet: 1x 24-uursurine lijkt niet genoeg.”

 

Introductie en methoden

Het is meermaals vastgesteld dat hoge natriuminname de bloeddruk (BP) verhoogt. Aangezien van BP-verlaging bekend is dat het CV events en progressie van nierziekte vermindert, is te verwachten dat BP-verlaging via een lagere natriuminname beschermende effecten heeft voor het CV stelsel en de nieren. Recente prospectieve cohortstudies hebben echter inconsistente resultaten laten zien over de optimale natriuminname voor CV- en nierbescherming.
Er zijn geen voldoende gepowerde gerandomiseerde gecontroleerde studies geweest die de effecten van natriumvermindering op CV uitkomsten hebben bepaald. Observaties van prospectieve cohortstudies moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd, aangezien omgekeerde causaliteit, residuele confounding en foute schatting van natriuminname via het dieet de geobserveerde associaties kunnen beïnvloeden [1,2].
De meeste cohortstudies baseren zich op een enkele collectie van ochtend- of 24-uurs urine om langetermijn-natriuminname in te schatten. Hoewel een enkel 24-uurs urinemonster doorgaans gezien wordt als de beste manier om natiruminname te bepalen in de klinische praktijk, is het mogelijk een onnauwkeurige weergave van natriuminname op de lange termijn, als gevolg van dag-tot-dag variatie in inname, gevoeligheid voor collectiefouten, en mogelijke invloed van medicatie. Bovendien is van 24-uurs excretie beschreven dat het verschilt van 24-uurs natriuminname tijdens een gefixeerde inname [3,4].
Deze retrospectieve cohortstudie vergeleek de waarde van gebruik van een enkel baseline 24-uurs-monster met gebruik van ten minste 1 follow-up-monster voor schatting van natriuminname, evenals de impact van natriuminname op langetermijnuitkomsten in personen met behouden nierfunctie (eGFR >60 ml/1.73m2/min). 574 personen deden mee met de studie, waarvan 401 ten minste één follow-up meting hadden in het eerste jaar na inclusie, en 529 een extra meting hadden binnen 5 jaar. Meerdere metingen in een persoon werden gemiddeld per tijdsperiode. Tijdens een mediane follow-up van 12.7 jaar werden 9776 24-uurs urinemonsters verzameld.
 

Belangrijkste resultaten

  • Gemiddelde 24-uurs natriumexcretie bij baseline was 3.9±1.0 grams (169±74 mmol).
  • Gemiddelde 24-uurs urine natriumexcretie liet vergelijkbare resultaten zien tussen een enkele baselinemeting en follow-up metingen na 1, 5, en 15 jaar (P=0.88).
  • Significante intra-individuele veranderingen in 24-uurs natriumexcretie via de urine werden gezien in de tijd. In de meeste deelnemers verschilde de geschatte natriuminname op basis van een enkele baselinemeting ten minste 0.4 gram natrium (17 mmol natrium, 1 gram zout) van de resultaten na 1 (71%), 5 (72%) of 15 jaar (75%). In respectievelijk 49%, 50% en 52% van de deelnemers was het verschil zelfs 0.8 gram natrium.
  • Tertielclassificatie veranderde in 45%, 49% en 50% van de 1-, 5-, en 15-jaars metingen, ten opzichte van de enkele baselinemeting.
  • Op basis van een enkele meting voor schatting van natriuminname, was hoge 24-uurs natriuminname niet geassocieerd met een hoger risico op het samengestelde eindpunt van CV events en mortaliteit, in vergelijking met lage natriuminname (HR: 1.09, 95%CI: 0.61-1.95).
  • In 24-uurs natriumexcretiemetingen die binnen 1 jaar of  binnen 5 jaar na baseline werden verkregen, was hoge natriumexcretie niet geassocieerd met een hoger risico op CV events en sterfte (1-jaar: HR: 1.80, 95%CI: 1.03-3.13, 5-jaar HR: 1.73, 95%CI: 1.00-2.99). Hazards voor CV events en sterfte van langetermijnschattingen waren tot 85% anders dan baselineschattingen.
  • Langetermijnschattingen van risico op nier-uitkomsten verschilden tot 47% van baseline enkele 24-uurs urine-excretiedata. Inconsistenties waren zelfs groter wanneer data apart werden geanalyseerd voor diegenen met, en diegenen zonder primaire nierziekte.
 

Conclusie

Deze studie laat zien dat, op populatieniveau, een enkele baselinemeting en herhaaldelijke follow-up metingen van 24-uurs natrium in de urine tot vergelijkbare schattingen van natriuminname leidt. Schattingen van individuele natriuminname daarentegen verschillen significant. Dit heeft invloed op associaties tussen natriuminname en uitkomsten op de langere termijn.
De data tonen dat een enkele 24-uurs urine-natriumcollectie gebruikt kan worden om gemiddelde natriuminname in een populatie in te schatten. Voor schatting van individuele natriuminname over langere tijd is het echter geen precieze methode, en dus ontoereikend om de relatie tussen natriuminname en CV of nieruitkomsten op de lange termijn te bestuderen.
Onnauwkeurige schatting van natriuminname bij baseline heeft gevolgen voor classificatie van personen als laag, matig of hoog-natrium gebruiker. Alleen wanneer 1- en 5-jaarsschattingen werden gebruikt, werd een positieve correlatie tussen natriuminname en CV risico op de lange termijn gezien.
 
Vind dit artikel online op Circulation

 

Referenties

1. Cobb LK, Anderson CA, Elliott P et al. Methodological issues in cohort studies that relate sodium intake to cardiovascular disease outcomes: a science advisory from the American Heart Association. Circulation. 2014;129:1173-1186.
2. Luft FC. Risk factors: Evolving epidemiology of sodium intake and CVD. Nat Rev
Cardiol. 2016;13:445-446.
3. Birukov A, Rakova N, Lerchl K et al. Ultra-long-term human salt balance studies reveal interrelations
between sodium, potassium, and chloride intake and excretion. Am J Clin Nutrit. 2016;104;49-57
4. Lerchl K, Rakova N, Dahlmann A et al. Agreement between 24-hour salt
ingestion and sodium excretion in a controlled environment. Hypertension. 2015;66:850-857.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: