Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zijn de resultaten van de COMPASS trial toepasbaar op een bredere populatie in het REACH register?

External applicability of the COMPASS trial: an analysis of the reduction of atherothrombosis for continued health (REACH) registry

Literatuur - Darmon A, Bhatt DL, Elbez Y, et al. - Eur Heart J 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Aspirine wordt veel gebruikt voor preventie van CV events, maar er blijft een aanzienlijk resterend ischemisch risico over bij stabiele patiënten met atherotrombose [1,2]. De gerandomiseerde gecontroleerde COMPASS studie liet zien dat bij patiënten met stabiel CAD of PAD de combinatie van aspirine en rivaroxaban het relatieve risico op CV sterfte, beroerte of MI verminderde met 24% vergeleken met aspirine alleen [3,4]. De toepasbaarheid van deze resultaten op een brede CAD en PAD populatie is echter niet bekend.

REACH is een groot prospectief, observationeel, internationaal register van patiënten ≥ 45 jaar oud met ofwel een bestaande atherosclerotische aandoening (CAD, PAD, of CVD) of met tenminste 3 atherosclerotische risicofactoren. In deze analyse van het REACH register [5] werd het deel van de voor COMPASS in aanmerking komende patiënten met CAD of PAD geïdentificeerd. Tevens werden de redenen waarom patiënten niet in aanmerking kwamen omschreven en de klinische kenmerken, management en uitkomsten van de voor COMPASS in aanmerking komende patiënten werden vergeleken met die van de werkelijke COMPASS trial deelnemers, waarbij patiënten in de aspirine-arm van de trial gebruikt werden.

Voor deze analyse werd de voor COMPASS in aanmerking komende studiepopulatie in REACH gevormd na het uitsluiten van patiënten met alleen CVD of alleen atherotrombotische risicofactoren. Bovendien werden patiënten uitgesloten als gegevens ontbraken, als ze een hoog bloedingsrisico hadden of behandeld werden met orale antistolling, als ze een ischemische beroerte hadden gehad, als ze DAPT gekregen hadden voor ACS of PCI in de voorafgaande 12 maanden of als ze ernstig nierfalen hadden. De inclusiecriteria van de voor COMPASS in aanmerking komende populatie waren:

1. PAD patiënten, ongeacht leeftijd, gedefinieerd als: voorgeschiedenis van intermitterende claudicatie met een enkel/arm bloeddrukratio <0.9 of perifeer arteriële stenose ≥50% bij angiografie of duplex echografie, eerdere amputatie van ledemaat of voet door vaatziekten, voorgeschiedenis van revascularisatie van inferieure ledematen (door chirurgie of PTA). eerdere carotisrevascularisatie of asymptomatisch carotisziekte met tenminste 50% stenose

2. CAD patiënten, > 65 jaar oud, gedefinieerd als: eerdere MI in de afgelopen 20 jaar, voorgeschiedenis van stabiele of onstabiele angina met bewijs van coronaire hartziekte van meerdere vaten, revascularisatie van meerdere vaten, of door PCI of CABG

3. CAD patiënten < 65 jaar als ze een van de volgende condities hadden: gedocumenteerde atherosclerose of gedocumenteerd voorafgaand aan revascularisatie waarbij tenminste 2 vasculaire bedden betrokken waren, tenminste 2 aanvullende risicofactoren van de volgende factoren: huidig roker, DM, eGFR<60 mL/min, HF, nier-lacunaire ischemische beroerte >1 jaar

De primaire uitkomst van COMPASS was de samenstelling van CV sterfte, MI en beroerte. Voor deze analyse werden de volgende secundaire uitkomsten aanvullend beoordeeld: CV sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte, sterfte door alle oorzaken, bloedingen en ziekenhuisopname door HF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Voor COMPASS in aanmerking komende patiënten vertegenwoordigden een aanzienlijk deel van het spectrum van stabiele CAD en PAD patiënten die deelnamen aan het REACH register. Ze hadden een hoger risico op ischemische events vergeleken met werkelijke COMPASS deelnemers in de behandelingsarm van alleen aspirine. Deze resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden omdat er belangrijke verschillen in het ontwerp tussen de 2 studies zijn.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: