Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoger risico op CV events wanneer diastolische BP onder 55 mmHg komt

Effect of Lowering Diastolic Pressure in Patients With and Without Cardiovascular Disease Analysis of the SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial)

Literatuur - Khan NA, Rabkin SW, Zhao Y, et al. - Hypertension. 2018;71: published online ahead of print

Introductie en methoden

De exacte bloeddruk (BP) drempelwaarde waarop het J-curve-fenomeen verschijnt is onbekend en het is niet duidelijk of deze drempelwaarde verschilt voor patiënten met obstructieve coronaire ziekte [1,2]. In this analysis of SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) werd de relatie tussen lagere systolische (SBP) en diastolische BP (DBP) en het risico op CV events onderzocht in mensen met en zonder CV ziekte. Bovendien werden klinische voorspellers voor het ontwikkelen van lage diastolische BP onderzocht.

SPRINT was een gerandomiseerde, open-label, gecontrolleerde studie die 9361 patiënten van 50 jaar ne ouder includeerde, met een SBP bij screening van 130-180 mmHg en een verhoogd CV risico. Patiënten met diabetes mellitus, beroerte of hartfalen in de voorgeschiedenis werden geëxcludeerd [3,4]. Voor deze analyse golden verder als exclusiecriteria: patiënten met een CV event binnen 30 dagen na randomisatie, gebrek aan gemeten BPs na randomisatie, of ontbrekende baseline-karakteristieken.

Patiënten werden gestratificeerd op basis van historie van klinische CV events en 1:1 gerandomiseerd naar intensieve BP-verlaging tot een systolische streefwaarde van <120 mmHg of naar standaard systolische BP verlaging tot 135-139 mmHg. De studies was oorspronkelijk gepland om 5 jaar follow-up te hebben, maar werd voortijdig beëindigd als gevolg van duidelijke aanwijzingen voor een behandelvoordeel. De mediane follow-up was daarom 3.26 jaar. Het primaire eindpunt was een samenstelling van myocardinfarct, acuut coronairsyndroom, beroerte, acuut gedecompenseerd hartfalen of CV sterfte

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze post-hoc analyse van SPRINT suggereert dat intensieve BP-verlaging in patiënten met hypertensie, maar niet met diabetes mellitus, beroerte, of hartfalen, het CV risico mogelijk verhoogt als diastolische BP daalt tot onder 55 mmHg. Deze data doen vermoeden dat het verstandig is voorzichtig te zijn wanneer intensieve BP-targets worden nagestreefd, met name in patiënten met een hoog risico om zeer lage diastolische BP te krijgen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Hypertension

Deel deze pagina met collega's en vrienden: