Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cholesterolabsorptieremmer voorkomt atherosclerotische CV events in oudere patiënten

AHA 2018 – Chicago, IL, VS

Nieuws - 12 nov. 2018

Ezetimibe in Prevention of Cerebro- and Cardiovascular Events in Middle- to High-Risk, Elderly (75 Years Old or Over) Patients With Elevated LDL-Cholesterol: A Multicenter, Randomized, Controlled, Open-Label Trial

Gepresenteerd op het AHA congres 2018 door: Yasuyoshi Ouchi (Tokyo, Japan)

Introductie en methoden

Het aantal patiënten van ≥75 jaar met hypercholesterolemie is dramatisch gestegen, als gevolg van een enorme groei van het aantal oudere mensen van ≥75 jaar in vele landen, waaronder de VS, Europa en Aziatische landen, met name Japan. Prospectieve RCT’s voor de effectiviteit van LDL-c-verlagende therapie in patiënten van ≥75 jaar met verhoogde LDL-c waarden zijn echter niet uitgevoerd.

De EWTOPIA75 studie was een prospectieve, gerandomiseerde, open-label, blind-eindpunt trial die de hypothese onderzocht dat LDL-c verlagende therapie in patiënten van ≥75 jaar met verhoogde LDL-c waarden (≥140 mg/dL), maar zonder een geschiedenis van CAD, het ontstaan van cerebrovasculaire en CV events significant kan voorkomen. Als LDL-c verlagende therapie werd ezetimibe gebruikt, een remmer van cholesterolabsorptie in de darmen. Geschikte patiënten werden gerandomiseerd naar alleen voedingsadvies (controlegroep; n=1716) of voedingsadvies en 10 mg ezetimibe per dag (ezetimibe groep; n=1695) (februari 2009 tot december 2014) en werden gevolgd voor 3 jaar (februari 2009 tot maart 2016).

Het primaire eindpunt was een samenstelling van de volgende atherosclerotische CV events: plotse cardiale sterfte, fataal en niet-fataal MI, coronaire revascularisatie (PCI of CABG), en fatale en niet-fatale stroke. Belangrijke secundaire eindpunten waren alle types cardiale events, alle soorten stroke, revascularisatie, aortaziekte, algemene sterfte en ontstaan van nieuwe maligne tumoren. Van de 3796 geïncludeerde patiënten, was 74% vrouw.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Dit was de eerste gerandomiseerde trial die preventie van atherosclerotische CV events liet zien met ezetimibe therapie in patiënten ≥75 jaar met verhoogde LDL-c waarden zonder een geschiedenis van CAD, wat suggereert dat de primaire preventie van atherosclerotische CV events mogelijk is met lipidenverlagende therapie voor geschikte oudere patiënten ≥75 jaar. Ouchi erkende dat het een beperking van de studie was dat er geen placebo was gebruikt, maar hij was van mening dat de eindpunten objectief genoeg waren om geen ruimte voor subjectieve beoordeling van de onderzoeker te laten.

Discussie

Gedurende de persconferentie bediscussieerde Jennifer G. Robinson de belangrijkste resultaten van Ouchi et al. en benadrukte de reductie in LDL-c waarden, die gepaard ging met een proportionele CVD risicoreductie. Verassend genoeg was deze reductie in CVD risico groter dan wat werd gezien in andere LDL-verlagende trials. Ze vroeg zich echter af of dit effect alleen gezien wordt in oudere Japanse individuen of niet.

Robinson besprak verschillende beperkingen van de studie, die mogelijk de grotere reductie in CVD risico in deze trial, kunnen verklaren. De uitkomsten kunnen mogelijk een gevolg van toeval zijn, omdat de trial een open-label ontwerp had en het geen controlegroep met placebobehandeling includeerde. Bovendien reageerden de Japanse deelnemers mogelijk anders op de behandeling, wat betreft plaqueregressie en -stabilisatie, vanwege genetisch polymorfisme in NPC1L1. Ook kan het zijn dat oudere patiënten anders op de behandeling reageren dan jongere patiënten. Robinson concludeerde: “Lopende placebo-gecontroleerde trials, waaronder de STAREE en USA NIH=RFA-AG-19-020 trials zullen ons meer vertellen over het effect van LDL-c verlaging op CVD risico in oudere patiënten”.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA Scientific Sessions verstrekte informatie -

Het AHA Journaal 2018 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen, Novartis en AstraZeneca.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: