Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Renale denervatie gelinkt aan SBP-daling in meta-analyse van sham-gecontroleerde studies

Sham-Controlled Randomized Trials of Catheter-Based Renal Denervation in Patients With Hypertension

Literatuur - Sardar P, Bhatt DL, Kirtane AJ et al., - J Am Coll Cardiol. 2019; 73. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.12.082

Introductie en methoden

Tegenstrijdige resultaten zijn gevonden in gerandomiseerde studies die de effectiviteit van renale sympathische denervatie (RSD) om bloeddruk (BP) in ongereguleerde hypertensie te evalueren [1-4]. Waar initiële studies significante BP-dalingen lieten zien, toonden drie latere, gerandomiseerde, geblindeerde, sham-gecontroleerde studies geen significant verschil tussen de behandelarmen [3-5].

Over het gebrek aan een geobserveerd behandeleffect is gesteld dat dit zou kunnen voortkomen uit verschillen in patiëntselectiecriteria, procedurele techniek, gelijktijdige medicatieregimes en primaire uitkomsten. In reactie daarop zijn kleinere, sham-gecontroleerde studies uitgevoerd die rekening hielden met enkele van deze aspecten.

Deze meta-analyse van alle beschikbare sham-gecontroleerde gerandomiseerde studies (n≥50) evalueerde het effect van RSD op BP in patiënten met niet-gereguleerde hypertensie. Patiënten met hypertensie ondanks optimale en stabiele antihypertensieve behandelregimes werden geïncludeerd, evenals diegenen met hypertensie die geen antihypertensieve medicatie namen. Het primaire effectiviteitseindpunt was verandering in 24-uurs ambulante systolische BP (ASBP).

Zes studies voldeden aan de inclusiecriteria, met in totaal data van 977 deelnemers (582 gerandomiseerd naar RSD en 395 naar een nepprocedure/sham). Vier studies stonden voortzetting van stabiele optimale medische therapie toe in beide groepen, en twee trials includeerden patiënten die geen antihypertensieve middelen namen voor ten minste 3 tot 4 weken voor randomisatie. SYMPLICITY HTN-3 leverde 54.7% van de patiënten in deze meta-analyse.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze meta-analyse van zes sham-gecontroleerde gerandomiseerde trials toont aan dat patiënten behandelde met RSD een significant grotere daling laten zien van 24-uurs ambulante, overdag ambulante en office SBP en DBP, dan diegenen die een nepprocedure ondergingen. Deze meta-analyse onderschrijft het belang van de aanpassingen aan de studie-opzet zoals doorgevoerd in de laatste studies. Een grotere trial moet nu worden uitgevoerd in lijn met de opzet van de tweedegeneratiestudies in deze meta-analyse, om de langetermijneffectiviteit en -veiligheid van RSD te bepalen in patiënten met niet-gereguleerde en resistente hypertensie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: