Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Veel patiënten die statinetherapie starten hebben suboptimale LDL-c verlaging, resulterend in hoger toekomstig CVD risico

Sub-optimal cholesterol response to initiation of statins and future risk of cardiovascular disease

Literatuur - Akyea RK, Kai J, Qureshi N et al. - Heart 2019;0:1–7. doi:10.1136/heartjnl-2018-314253

Introductie en methoden

Richtlijnen bevelen streefwaarden voor LDL-c reductie aan om CVD te verlagen [1,2], die gebaseerd zijn op een meta-analyse van cholesterol-behandelingstrials met data van patiënten in wie statinebehandeling CVD events verlaagde [3]. Individuen op statines laten zowel individuele biologische als genetische variatie in LDL-c respons zien [4], evenals in adherentie [5]. Het is echter onduidelijk of deze variatie in LDL-c respons ook bestaat bij patiënten uit de algemene populatie die statinetherapie starten voor primaire preventie van CVD. Deze studie onderzocht daarom variatie in LDL-c respons bij patiënten in de eerstelijnszorg die statinebehandeling startten en hun impact op toekomstige CVD events.

Deze grote, prospectieve open populatie cohortstudie maakte gebruik van data uit de UK Clinical Practice Research Datalink (CPRD) van gezondheidsdossiers uit de eerstelijnszorg, die gekoppeld waren aan ziekenhuisopname- en mortaliteitsdatabases. De patiënten in de CPRD-database zijn in grote lijnen representatief voor de algemene bevolking met betrekking tot leeftijd, geslacht en etniciteit. Patiënten uit de eerstelijnszorg (n=183.213) die geïncludeerd waren in dit cohort, startten statinetherapie tussen sept 1990 en juni 2016. Geschikte deelnemers (n= 165.411) hadden ≥2 gedocumenteerde LDL-c metingen (≥1 binnen 12 maanden voor initiatie van statines en ≥1 binnen 24 maanden na initiatie van statines), en hadden geen CVD events voordat ze statinebehandeling startten. Patiënten met een CVD event binnen 24 maanden behandeling werden uitgesloten van deze analyse, omdat is beschreven dat het volledige effect van cholesterolverlaging op CVD risico behaald wordt na de eerste twee jaar statinetherapie [6]. Suboptimale LDL-c respons was gedefinieerd als <40% reductie van onbehandelde baseline LDL-c waarden binnen 24 maanden, volgens de huidige NICE Cardiovascular Disease Guidelines [1]. Studie-uitkomst was CVD events, gedefinieerd als coronaire hartziekte (CHD), stroke/transiënte ischemische attack (TIA), perifeer vaatlijden (PVD), of CVD-gerelateerde mortaliteit. Mediane follow-up was 6.2 jaar.

Belangrijkste resultaten

Incidentie van CVD events

Incidentie van samengestelde CVD uitkomsten

Conclusie

In dit eerstelijns patiëntencohort behaalde meer dan de helft van de patiënten die statinetherapie startten geen optimale LDL-c verlaging 24 maanden na het starten van de behandeling. Deze suboptimale responders hadden een significant hoger risico op toekomstige CVD events (CAD, stroke/TIA, PVD), in vergelijking met diegenen met optimale LDL-c respons. Adherentie van patiënten werd niet onderzocht in deze studie, noch werd informatie verschaft over op- of omlaag-titratie van statinetherapie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Heart

Deel deze pagina met collega's en vrienden: