Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intensieve BP-verlaging lijkt ook gunstig in volwassenen met diabetes, ongeacht baseline-BP

Effects of Blood Pressure Lowering on Clinical Outcomes According to Baseline Blood Pressure and Cardiovascular Risk in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus.

Literatuur - Rahman F, McEvoy JW, Ohkuma T et al; ADVANCE Collaborative Group. - Hypertension. 2019 doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12414

Introductie en methoden

De bloeddruk (BP)-drempelwaarde voor starten met antihypertensieve behandeling in patiënten met diabetes mellitus is omgeven door onzekerheid [1-3]. Dit compliceert de zorg voor deze mensen, in het licht van hun risico op toekomstige CV events, dat gepaard gaat met het hebben van diabetes.

Diverse recente studies in volwassenen zonder diabetes onderbouwen BP-streefwaarden die lager zijn dan eerder werd aanbevolen, bijvoorbeeld SPRINT [4] en HOPE-3 [5]. Er waren echter geen deelnemers in SPRINT, en slechts 6% in HOPE-3, met diabetes. Studies die wel BP-verlaging in patiënten met diabetes bestudeerden, hebben tot inconsistente resultaten geleid. De UKPDS data onderschreven intensieve BP-verlaging in volwassenen met diabetes, maar het is belangrijk te beseffen dat deze studie >25 jaar geleden startte en de initiële en bereikte BP-waarden hoger waren dan wat tegenwoordig als klinisch veilig zou worden beschouwd [6]. De meer hedendaagse ACCORD studie liet geen voordeel zien op CV uitkomsten van het verlagen van BP naar<120 mmHg ten opzichte van <140 mmHg [7]. Aanbevolen BP-streefwaarden voor diabetespatiënten in internationale richtlijnen variëren [1-3].

ADVANCE gaf aanvullende onderbouwing voor intentieve BP behandeling van patiënten met diabetes [8]. Deze studie randomiseerde deelnemers naar intensieve behandeling met een vaste combinatie van perindopril-indapamide of naar placebo. De actieve arm liet een gemiddelde daling in BP zien van 5.6/2.2 mmHg, die geassocieerd was met 9% daling van majeure macrovasculaire of microvasculaire events, en een 18% lagere CV mortaliteit [8].

Deze analyse (n=10.948) beoogde te onderzoeken of de effecten van intensiveren van BP-behandeling in mensen met diabetes in de ADVANCE studie afhingen van SBP, DBP of geschat CV risico op baseline. De huidige analyse beschouwde het samengestelde eindpunt van majeure macrovasculaire en microvasculaire events en sterfte door alle oorzaken als twin-primaire effectiviteitseindpunten. Deelnemers werden gecategoriseerd op basis van baseline SBP: <120, 120-129, 130-139, 140-149, 150-159 and ≥160 mmHg.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van de ADVANCE trial laat zien dat meer intensieve antihypertensieve behandeling met een vaste combinatie van perindopril-indapamide de frequentie van sterfte door alle oorzaken en majeure vasculaire events in patiënten met diabetes verlaagde. Dit behandeleffect was onafhankelijk van baseline BP of 10-jaars ASCVD risico. Bovendien was de kans dat bekende bijwerkingen leidend tot permanent stoppen met de studiemedicatie niet afhankelijk van of de patiënt SBP <140 of ≥140 mmHg had op baseline. Deze analyse onderschrijft meer intensieve BP-verlagende behandeling in patiënten met diabetes, ongeacht baseline BP en ASCVD risico. Desalniettemin moet een gerandomiseerde studie het voordeel van intensieve antihypertensieve behandeling in volwassenen met diabetes verder evalueren.

Referenties

Toon referenties

Download de slides Vind dit artikel online op Hypertension

Deel deze pagina met collega's en vrienden: