Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Niet-onderbroken behandeling met DOAC als alternatief voor VKA bij ablatie voor AF

Uninterrupted edoxaban vs. vitamin K antagonists for ablation of atrial fibrillation: the ELIMINATE-AF trial

Literatuur - Hohnloser SH, Camm J, Cappato R et al. - Eur Heart J 2019: doi:10.1093/eurheartj/ehz190

Introductie en methoden

Voor, tijdens en na ablatie voor atriumfibrilleren (AF) worden patiënten behandeld met systemische anticoagulantia om het risico op trombo-embolische events te verlagen [1,2]. Data over continu peri-procedureel gebruik van edoxaban gedurende ablatie in patiënten met AF ontbreken nog. De ELIMINATE-AF trial onderzocht daarom de effectiviteit en veiligheid van ononderbroken edoxaban vs. VKA in patiënten die katheterablatie voor AF ondergaan.

De verkennende ELIMINATE-AF (maart 2017-sept 2018) was een multinationale, multicenter, gerandomiseerde, open-label, parallel-groep, geblindeerde eindpuntenevaluatie (PROBE) trial die patiënten includeerde van ≥18 jaar met gedocumenteerd niet-valvulair AF met een geplande eerste of herhaalde katheterablatie voor AF. Geschikte patiënten werden 2:1 gerandomiseerd om eenmaal daags edoxaban 60 mg (of 30 mg als zij aan ≥1 criterium voor dosisreductie voldeden) of VKA te krijgen. Maximale tijd tussen de laatste pre-ablatie edoxabandosis en de ablatieprocedure was 18 uur. Gedurende ablatie werd ongefractioneerd heparine toegediend. Toediening van de studiemedicatie werd opnieuw geïnitieerd >6 uur na verwijdering van de ‘sheath’ na het bereiken van adequate hemostase en gedurende 90 dagen na ablatie voortgezet. In een sub-studie werden stille cerebrale laesies beoordeeld door middel van MRI.

De gemodificeerde intent-to-treat (mITT)-populatie (n=602) omvatte alle gerandomiseerde patiënten die ≥1 dosis van de studiemedicatie hadden gekregen. De mITT-analyse werd gebruikt voor de primaire en belangrijkste secundaire veiligheidsparameters. De per-protocol (PP)-populatie (n=417) bestond uit patiënten die studiemedicatie kregen en katheterablatie ondergingen. PP-analyse en post-ablatie periode werden gebruikt voor de primaire uitkomstenparameter en belangrijkste secundaire effectiviteitsparameters.

Het primaire studie-eindpunt was tijd tot een eerste voorval van sterfte door alle oorzaken, stroke (ischemische, hemorragische of onbepaald), of ISTH-gedefinieerde majeure bloeding gedurende de periode van het einde van de ablatieprocedure tot het einde van behandeling (post-ablatie periode; 90 dagen). Het primaire veiligheidseindpunt was tijd tot een eerste voorval van ISTH-gedefinieerde majeure bloeding van de datum van de eerste toediening van de studiemedicatie tot het einde van de behandeling.

Belangrijkste resultaten

Primair- en veiligheidseindpunt

Met MRI-bevestigde cerebrale micro-embolie

Conclusie

Deze studie toonde aan dat ononderbroken behandeling met edoxaban een alternatief vormt voor continue VKA gedurende en na katheterablatie in patiënten met AF. Een beperking van de studie is echter dat deze exploratief was en dat de studiepopulatie niet groot genoeg was om formeel de superioriteit of non-inferioriteit van edoxaban vs. VKA te onderzoeken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: