Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verband tussen HDL partikelconcentratie en risico op MACE na ACS

Association of HDL particle concentration with cardiovascular risk following acute coronary syndrome: A case-cohort analysis of the dal-Outcomes trial

Literatuur - Salahuddin T, Kittelson J, Tardif J-C et al. - Am Heart J 2019, doi.org/10.1016/j.ahj.2019.12.003

Introductie en methoden

Epidemiologische onderzoeken laten zien dat hoge dichtheid lipoproteïne cholesterol (HDL-c) omgekeerd geassocieerd is met risico op coronaire hartziekte. Het is echter ook aangetoond dat HDL-c geen betrouwbare voorspeller is voor het optreden van grote nadelige CV events (MACE) bij patiënten met vastgestelde coronaire hartziekte. In klinische trials heeft verhoging van HDL-c met medicatie niet tot een reductie van MACE geleid, vooral niet wanneer statines werden gebruikt [1-3]. Data van cohortstudies en klinische trials suggereren dat totaal HDLP een betere indicator van HDL-c functie is dan HDL-c concentratie en dus een betere voorspeller van MACE [4-7]. Ook kan de verdeling van HDL partikels (HDLP) mogelijk bijdragen aan een CV risico voorspelling. De huidige studie onderzocht of de totale concentratie van HDLP, vergeleken met HDL-c, een betere voorspeller is van MACE bij ACS patiënten.

De huidige studie onderzocht een nested case-cohort subgroep van patiënten die deelnamen aan de gerandomiseerde gecontroleerde dal-OUTCOMES trial [2]. Het trialcohort bestond uit 15.871 patiënten met recent ACS. Patiënten in het cohort, van wie 97% statines gebruikte, werden tussen 4 en 12 weken na ACS gerandomiseerd naar twee groepen: de behandelgroep kreeg oraal tweemaal daags 600 mg van de cholesterylester transfer proteïne (CETP)-remmer dalcetrapib (dat HDL-c en HDLP-waarden verhoogt) en de controlegroep kreeg placebo. De primaire uitkomst, tijd tot het eerste optreden van MACE, gedefinieerd als sterfte door coronaire hartziekte, niet-fataal myocardinfarct, ischemische beroerte, ziekenhuisopname voor instabiele angina of gereanimeerde hartstilstand, was niet verlaagd met dalcetrapib, in vergelijking met placebo.

De case-cohort subgroep van de huidige studie omvatte 1378 unieke patiënten: 476 cases (patiënten met een primaire MACE-uitkomst) en 902 controles die deze uitkomst niet hadden op het moment dat de cases wel een MACE-uitkomst hadden, en hetzelfde type index ACS hadden als de cases. Bij deze patiënten werden totale HDLP, kleine, middelgrote en grote HDLP, lage dichtheid lipoproteïnepartikels (LDLP) en zeer lage dichtheid lipoproteïnepartikels (VLDLP), HDL-c, LDL-c en triglycerideconcentraties gemeten met behulp van nucleaire magnetische resonantie (NMR) spectroscopie op baseline (4-12 weken na ACS, 1378 individuen en na 3 maanden (1203 individuen). Mediane follow-up van cases en controles was 28 maanden.

Deze studie onderzocht of (veranderingen in) HDLP concentratie het risico op MACE voorspelden, als ook de associatie van MACE met HDLP-subklassen, en HDL-c. Bovendien werd gekeken of er een interactie was van toegewezen studiebehandelingen met HDLP of HDL-c op MACE.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze studie waren HDLP en HDL-c niet geassocieerd met MACE in patiënten na een ACS event, in een cohort waarin vrijwel alle patiënten met statines werden behandeld.

Referenties

Toon referenties

Vind het artikel online op Am Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: