Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Associatie tussen metingen van cardiale remodelering na ARNI en uitkomsten in HFrEF

Reverse Cardiac Remodeling and Outcome After Initiation of Sacubitril/Valsartan

Literatuur - Januzzi JL Jr, Camacho, A, Piña IL et al. - Circ Heart Fail. 2020;. DOI:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006946

Introductie en methoden

Behandeling met sacubitril/valsartan heeft geresulteerd in verbeterde uitkomsten in HFrEF patiënten. Hoewel therapieën die prognose in HFrEF verbeteren vaak resulteren in omgekeerde cardiale remodelering [1], blijven de mechanismen die tot voordeel leiden met sacubitril/valsartan onbekend. De PROVE-HF trial toonde aan dat behandeling met sacubitril/valsartan resulteerde in significante verlaging van NT-proBNP en dat zowel grootte als snelheid van NT-proBNP verlaging waren geassocieerd met omgekeerde modelering [2].

Deze analyse van PROVE-HF onderzocht of het behalen van een bovengemiddelde snelheid van verandering in NT-proBNP na 3 maanden en LV eind-systolische volume index (LVESVi), wat een belangrijke index van remodelering is, na 6 maanden geassocieerd was met uitkomsten tussen 6 en 12 maanden.

Deelnemers zonder events na 6 maanden en met echocardiogrammen op baseline en 6 maanden werden geïncludeerd (n=638). Uitkomsten van interesse waren HF ziekenhuisopname en sterfte. Patiënten werden verdeeld in groepen gebaseerd op mate van verandering voor iedere metingen (boven vs. op/onder 95%CI ondergrens voor de lineaire helling).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het behalen van gemiddelde/onder gemiddelde reductie van metingen van omgekeerde cardiale remodelering was geassocieerd met verhoogd risico op uitkomsten in HFrEF patiënten in vergelijking met die patiënten die bovengemiddelde reductie van metingen behaalden. Deze resultaten suggereren dat snellere en robuustere reductie van NT-proBNP en LVESVi mogelijk patiënten identificeert met omgekeerde cardiale remodelering en dat deze patiënten mogelijk profiteren van therapie met sacubitril/valsartan.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circ Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: