Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ontwikkeling van HF na T2DM diagnose geassocieerd met hoogste 5-jaars risico op sterfte

Type 2 Diabetes Mellitus and Impact of Heart Failure on Prognosis Compared to Other Cardiovascular Diseases: A Nationwide Study

Literatuur - Zareini B, Blanche P, D'Souza M et al., - Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2020. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.119.006260.

Introductie en methoden

Observationele studies bij patiënten met T2DM hebben verhoogde sterftecijfers gemeld na een myocardinfarct, beroerte, chronische nierziekte (CKD) en hartfalen (HF) [1-11]. Het risicoprofiel onder real-world patiënten met nieuw gediagnosticeerde T2DM die CV en nierziekte ontwikkelen, is echter onbekend [12,13]. Bovendien is er weinig bekend over het prognostische belang van sterfterisico van CV en nierdiagnoses bij T2DM patiënten. Deze landelijke studie schatte het absolute 5-jaars risico op sterfte, de 5-jaars risicoverhouding (RR) op sterfte en de afname in levensduur bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde T2DM die HF, ischemische hartziekte (IHD), beroerte, CKD of perifeer vaatlijden (PAD) kregen na diagnose van T2DM.

Er werden data verzameld uit 4 landelijke Deense registers: de Deense nationale patiëntenregistratie, de Deense nationale receptregistratie, de Deense doodsoorzaakregistratie en de Deense burgerlijke stand. Er werden in totaal 153,405 patiënten met nieuw gediagnosticeerde T2DM en zonder eerdere CV- of nierdiagnoses tussen 1998 en 2015 geïncludeerd.

De primaire uitkomst was sterfte door alle oorzaken. Patiënten werden gevolgd tot het einde van de onderzoeksperiode (31 december 2015), overlijden of emigratie. De mediane follow-up was 9.7 jaar (IQR 5.8-13.9 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Onder patiënten met nieuw gediagnosticeerde T2DM hadden diegenen die HF alleen of in combinatie met beroerte, CKD of PAD ontwikkelden het hoogste absolute en relatieve 5-jaars risico op overlijden en de grootste afname in levensduur vergeleken met de ontwikkeling van andere (combinaties van) CV en nierziekten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circ Cardiovasc Qual Outcomes.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: