Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARNI verlaagt uitkomsten onafhankelijk van HF geschiedenis of ACEi/ARB gebruik in HFrEF na ADHF

Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibition Based on History of Heart Failure and Use of Renin-Angiotensin System Antagonists

Literatuur - Ambrosy AP, Braunwald E, Morrow DA, et al. - J Am Cardiol Coll 2020; 76:1034–48, doi.org/10.1016/j.jacc.2020.06.073

Introductie en methoden

Gebaseerd op de resultaten van de PARADIGM-HF trial bevelen verschillende verenigingen aan dat een ACE remmer of ARB zou moeten worden vervangen door sacubitril/valsartan in stabiele HFrEF patiënten, met een klasse I aanbeveling [1-3]. Patiënten in PARADIGM-HF waren ambulante patiënten met chronisch HFrEF, en patiënten met de novo HF or patiënten die naïef waren of eerder een lage dosis ACEi of ARB ontvingen werden uitgesloten. De PIONEER-HF trial onderzocht de veiligheid en de mogelijke rol van sacubitril/valsartan vs. enalapril in stabiele HFrEF patiënten na acuut gedecompenseerd HF (ADHF) [4-6]. Resultaten van de PIONEER-HF trial toonden aan dat starten met sacubitril/valsartan in het ziekenhuis vs. enalapril veilig was, goed verdragen werd, NT-proBNP verlaagde en CV sterfte or heropname voor HF verminderde.

Deze subanalyse van de PIONEER-HF onderzocht de effectiviteit en veiligheid van sacubitril/valsartan in subgroepen van patiënten met de novo HF in vergelijking met diegenen met verslechterend chronisch HF; en in patiënten die een ACE remmer of ARB ontvingen tijdens opname in vergelijking met diegenen die niet behandeld werden met een ACEi of ARB.

De PIONEER-HF trial was een prospectief, multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde trial in HFrEF patiënten gestabiliseerd na opname voor ADHF. Patiënten met EF ≤40% en NT-proBNP ≥1600 pg/mL of BNP ≥400 pg/mL kwamen in aanmerking voor deelname, tussen 24 uur en 10 dagen na eerste presentatie terwijl ze nog in het ziekenhuis waren. Patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar starten met sacubitril/valsartan in het ziekenhuis of naar enalapril voor 8 weken. Primair eindpunt van de trial was tijd-gemiddelde proportionele verandering in NT-proBNP van baseline tot week 4 en 8. Deze subanalyse includeerde alle 881 patiënten (879 patiënten voor de subanalyse van eerdere HF status): 303 patiënten (34%) hadden de novo HF en 576 chronisch HF (66%); 422 patiënten (48%) werden behandeld met ACEi/ARB en 459 (52%) werden niet behandeld met ACEi/ARB. Van de 576 chronische HF patiënten, ontvingen 358 een ACEi of ARB en 218 ontvingen geen ACEi of ARB.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In patiënten opgenomen voor ADFH was het behandeleffect op NT-proBNP en klinische uitkomsten met sacubitril/valsartan vs. enalapril vergelijkbaar in subgroepen van de novo HF patiënten en in diegenen met verslechterend chronisch HF; en in diegenen die ACEi/ARB ontvingen en in diegenen die geen ACEi/ARB ontvingen. Verder bleek dat sacubitril/valsartan veilig was en goed verdragen werd in deze subgroepen van patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: