Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NT-proBNP afname door SGLT2-remmer verklaart klein deel van voordeel op HF events

Effects of Canagliflozin on Amino-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide: Implications for Cardiovascular Risk Reduction.

Literatuur - Januzzi JL Jr, Xu J, Li J. et al. - J Am Coll Cardiol. 2020, 76:2076-85.doi: 10.1016/j.jacc.2020.09.004.

Introductie en methoden

NT-proBNP wordt na myocardiale stress vrijgegeven door cardiomyocyten en is geassocieerd met een verhoogd risico op hartfalen en ongunstige CV events in patiënten met type 2 diabetes [1-4]. Ondanks het gebruik van NT-proBNP concentratielevels in trials om geassocieerde CV voordelen van nieuwe therapieën te bepalen, zijn grootschalige data om positieve effecten van SGLT2 remmers op NT-proBNP en andere biomarkers in T2DM patiënten te onderzoeken beperkt. Een eerdere studie liet zien dat canagliflozine, een SGLT2 remmer, de stijging van serum NT-proBNP levels en troponine I vertraagde in vergelijking met placebo [5]. Bij deze studie ontbrak echter data om deze bevindingen te associëren met CV uitkomsten.

Deze post-hoc analyse evalueerde de effecten van canagliflozine op NT-proBNP over een langere periode en onderzocht of NT-proBNP een prognostische marker was voor CV, nier- en mortaliteitsuitkomsten bij T2DM patiënten die deelnamen aan de Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study (CANVAS) trial.

Deelnemers aan de CANVAS trial hadden T2DM en een hoog-risico op CV events. Patiënten die werden geïncludeerd in de trial waren ≥30 jaar met een geschiedenis van symptomatische ASCVD of ≥50 jaar met ≥ 2 risicofactoren voor CVD. Alle patiënten moesten een eGFR van >30 ml/min/1.73m² hebben. Deelnemers werden gerandomiseerd (1:1:1) naar 100 mg of 300 mg canagliflozine, of placebo. De primaire uitkomst MACE was een samenstelling van CV sterfte, non-fatale MI, of non-fatale beroerte. Andere eindpunten waren ziekenhuisopname door HF, een samenstelling van HF ziekenhuisopname of CV sterfte, mortaliteit door alle oorzaken, CV sterfte, non-fatale beroerte, non-fataal MI. Het samengestelde niereindpunt bestond uit een 40% aanhoudende afname in eGFR na ≥ twee opeenvolgende metingen, dialyse of niertransplantatie, of niersterfte. De mediane follow-up was 5.75 jaar (2.03-6.13 jaar). De uitkomst van deze subanalyse was serum NT-proBNP concentratie wat gemeten was bij baseline (n=3587), na 1 jaar (n=2918) en 6 jaar (n=995).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Ondanks dat de SGLT2-remmer canagliflozine na 1 jaar NT-proBNP serum levels in T2DM patiënten verlaagde in de CANVAS trial, was de afname in CV- en nieruitkomsten onafhankelijk van baseline NT-proBP levels. De NT-proBNP verlaging verklaarde slechts een klein deel (~10%) van het effect van canagliflozine op ziekenhuisopname vanwege HF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J. Am. Coll. Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: