Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Anti-inflammatoire behandeling binnen 3 dagen na MI verbetert CV uitkomsten

Time-to-treatment initiation of colchicine and cardiovascular outcomes after myocardial infarction in the Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT)

Literatuur - Bouabdallaoui N, Tardif JC, Waters DD, et al. - Eur Heart J. 2020;41:4092-4099. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa659.

Introductie en methoden

Myocardinfarct (MI) wordt geassocieerd met een acute overmatige inflammatoire uitbarsting. Deze inflammatoire uitbarsting speelt een rol in ongustige cardiale remodellering, door NLRP3 inflammasomen te activeren [1-4]. Colchicine is een krachtig anti-inflammatoir medicament, dat tubulinepolymerisatie remt wat leidt tot effecten op cellulaire adhesiemoleculen, inflammatoire chemokines, en het inflammasoom [5-7]. In COLCOT verminderde een dagelijkse lage dosis colchicine het risico op het CV primaire eindpunt met 23% wanneer in de eerste 30 dagen na een MI gestart werd met de medicatie ten opzichte van placebo [8].

Deze subanalyse van COLCOT onderzocht of tijd tot starten met behandeling (time-to-treatment initiation; TTI) van colchicine een klinisch impact had op CV uitkomsten bij patiënten met een MI.

COLCOT was een internationale, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde trial. Patiënten met een recent MI (<30 dagen) werden geïncludeerd en gerandomiseerd (1:1) naar colchicine 0,5 mg eenmaal per dag (n=2322) of gematchte placebo (n=2339). Patiënten werden verder onderverdeeld in drie TTI-groepen: dag 0-3 (behandeling in ziekenhuis; n=1193), dag 4-7 (vroege periode na ontslag uit ziekenhuis; n=720), en dag 8-30 (late periode na ontslag uit ziekenhuis; n=2748). Het primaire werkzaamheidseindpunt was een samenstelling van CV sterfte, gereanimeerde hartstilstand, MI, beroerte, of urgente ziekenhuisopname voor angina die coronaire revascularisatie vereiste. Secundaire eindpunten omvatten de componenten van de primaire uitkomst, sterfte door alle oorzaken, en een samenstelling van CV sterfte, gereanimeerde hartstilstand, MI, of beroerte. Verkennende eindpunten waren alle coronaire revascularisaties, waaronder electieve en urgente coronaire revascularisaties. De mediane follow-up was 22.7 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Vroegtijdig starten met een lage dosis colchicine tussen dag 0 en 3 in patiënten die een MI kregen, verminderde het risico op een primaire samengesteld event met 48% in vergelijking met patiënten die placebo kregen. Meest prominente effect van vroegtijdig starten met colchicinebehandeling werd waargenomen voor urgente ziekenhuisopnames door angina die coronaire revascularisatie vereisten. Ook waren het secundair samengestelde eindpunt en alle coronaire revascularisatie events significant verminderd in de vroeggestarte colchicine behandelgroep in vergelijking met placebo.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: