Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FDA keurt cardiale myosineremmer goed voor behandeling van obstructieve HCM

Nieuws - 2 mei 2022

De U.S. Food and Drug Administration (FDA) heeft mavacamten goedgekeurd in de VS voor de behandeling van volwassenen met symptomatische (NYHA klasse II-III) obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (HCM) voor verbetering van functionele capaciteit en symptomen.

Werkingsmechanisme van mavacamten

Mavacamten is een selectieve cardiale myosineremmer die zich richt op de onderliggende pathofysiologie van obstructieve HCM. Het vermindert de contractiliteit van de hartspier vermindert door overmatige myosine-actine-kruisbrugvorming te remmen.

FDA-goedkeuring is gebaseerd op de EXPLORER-HCM-studie

De goedkeuring door de FDA is gebaseerd op de resultaten uit de EXPLORER-HCM-studie. EXPLORER-HCM was een fase 3, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie met parallelle groepen. De studie includeerde in totaal 251 volwassenen met obstructieve HCM van NYHA klasse II of III met een LVEF ≥55% en LVOT ≥50 mmHg bij baseline. Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) om gedurende 30 weken eenmaal daags mavacamten of placebo te krijgen. De dosis werd regelmatig aangepast om de afname van de LVOT-gradiënt te optimaliseren en de LVEF ≥50% te behouden. Het primaire samengestelde eindpunt voor EXPLORER-HCM was het percentage patiënten dat een verbetering van de pVO2 bereikte met ≥1,5 ml/kg/min plus een verbetering van de NYHA-klasse met ten minste 1 of een verbetering van de pVO2 met ≥3,0 ml/kg/min plus geen verslechtering in de NYHA-klasse.

Resultaten van de EXPLORER-HCM-studie

Veiligheidsinformatie

De Amerikaanse voorschrijfinformatie voor mavacamten bevat een waarschuwing voor het risico op hartfalen als gevolg van systolische disfunctie.

Starten met mavacamten bij patiënten met een LVEF<55% wordt niet aanbevolen. Bovendien moet de behandeling met mavacamten worden onderbroken als de LVEF <50% is of als de patiënt symptomen van hartfalen ervaart of als de klinische toestand verslechtert. Bovendien is het gebruik van mavacamten gecontra-indiceerd bij matige tot sterke CYP2C19-remmers of sterke CYP3A4-remmers en matige tot sterke CYP2C19-inductoren of matige tot sterke CYP3A4-inductoren.

Vanwege het risico op hartfalen is mavacamten alleen beschikbaar via een beperkt programma onder een Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS).

Bron: persbericht Bristol Myers Squibb, 28 april 2022

Deel deze pagina met collega's en vrienden: