Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Groot totaal aantal MACE en MALE bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

Total Cardiovascular and Limb Events and the Impact of Polyvascular Disease in Chronic Symptomatic Peripheral Artery Disease

Literatuur - Szarek M, Hess C, Patel MR, et al. - J Am Heart Assoc. 2022 May 27;e025504. doi: 10.1161/JAHA.122.025504

Introductie en methoden

Achtergrond

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden hebben een verhoogd risico op ‘major adverse cardiovascular events’ (MACE) en ‘major adverse limb events’ (MALE) [1]. In de meeste klinische trials worden echter alleen eerste events gerapporteerd. Gegevens over het totale aantal – dat wil zeggen: eerste én latere – events bij patiënten met langdurig stabiel, symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden zijn beperkt. Ook is het onduidelijk wat bij deze patiënten het effect is van de behandeling met ticagrelor of clopidogrel op het totale aantal events. Eerder liet de EUCLID-studie zien dat het aantal eerste events niet verschilt tussen patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden die behandeld werden met ticagrelor of clopidogrel [2].

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om het totale aantal events te bestuderen bij patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, zowel in de totale studiepopulatie als in specifieke subgroepen.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een post-hocanalyse van gegevens uit de EUCLID-studie. In deze multicentrische, dubbelblinde RCT werden patiënten ≥ 50 jaar met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden gerandomiseerd naar behandeling met ticagrelor (90 mg 2 dd) of clopidogrel (75 mg 1 dd). Er was sprake van symptomatisch perifeer vaatlijden als patiënten meer dan 30 dagen vóór de randomisatie een revascularisatie-ingreep aan de onderste extremiteiten hadden ondergaan of als zij een enkel-armindex ≤ 0,80 hadden. De belangrijkste exclusiecriteria waren: langdurige DAPT-behandeling, behoefte aan aspirine, verhoogd bloedingsrisico, langdurige behandeling met anticoagulantia en trage metabolisering van clopidogrel.

Uitkomstmaten

De onderzoekers rapporteerden de volgende acute events: sterfte door een cardiovasculaire oorzaak, niet-fataal myocardinfarct, niet-fataal ischemische beroerte, en acute ischemie van een ledemaat, instabiele angina pectoris of een TIA waarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk. Daarnaast rapporteerden zij procedures, zoals revascularisatie-ingrepen aan ledematen, carotiden of kransslagaders en amputaties vanwege symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. Tezamen vormden de acute events en de procedures het totale aantal events.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden is het totale aantal MACE en MALE bijna 2 keer groot als het aantal eerste events. Naarmate meer vasculaire gebieden zijn aangedaan, neemt ook het aantal events toe. Met name patiënten met 3 aangedane vasculaire gebieden hebben een zeer hoog risico op een event. De onderzoekers suggereren dat deze patiënten mogelijk baat hebben bij krachtigere antitrombotische therapie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: