Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Roken en stoppen met roken vergelijkbaar geassocieerd met HFpEF en HFrEF

Cigarette Smoking, Cessation, and Risk of Heart Failure With Preserved and Reduced Ejection Fraction

Literatuur - Ding N, Shah AM, Blaha MJ, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022 Jun;79(23):2298-2305. doi: 10.1016/j.jacc.2022.03.377

Introductie en methoden

Achtergrond

Roken is een belangrijke aanpasbare risicofactor voor HF en het percentage HF dat is toe te schrijven aan roken is 14% [1]. Uit recente systematische reviews blijkt dat huidige en voormalige rokers een verhoogd risico hebben op HF [2,3]. Weinig studies hebben echter de relatie bestudeerd tussen enerzijds roken en stoppen met roken en anderzijds de incidentie van de 2 fenotypes van HF: HFrEF en HFpEF [4-8]. Bovendien hebben deze studies tegenstrijdige resultaten laten zien.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om de relatie te bestuderen tussen enerzijds het roken van sigaretten en het stoppen met roken en anderzijds de incidentie van HF, zowel in algemene zin als voor HFrEF en HFpEF afzonderlijk.

Methoden

De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van een prospectief cohort, bestaande uit 15.792 Amerikanen in de leeftijd van 45-64 jaar uit 4 gemeenschappen (ARIC-studie). Voor deze deelstudie werden de gegevens geanalyseerd van 9345 deelnemers die begin 2005 in leven waren, geen HF hadden en van wie follow-upgegevens beschikbaar waren zonder ontbrekende waarden. Informatie over roken (rookstatus, aantal pakjaren, intensiteit, duur en aantal jaar sinds het stoppen) was beperkt tot het roken van sigaretten en werd verkregen tijdens 7 bezoeken aan het onderzoekscentrum en via (half)jaarlijkse telefonische interviews in de periode 1987-2019. Mediane follow-up was 13.0 jaar.

Uitkomstmaten

Op basis van medische dossiers werden zekere en waarschijnlijke gevallen van acuut gedecompenseerd HF vastgesteld. De fenotypes van HF – HFrEF en HFpEF – werden geclassificeerd aan de hand van de LVEF (LVEF < 50% of ≥ 50%, respectievelijk).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Alle parameters van het roken van sigaretten lieten consistent statistisch significante en vergelijkbare associaties zien voor HFrEF en HFpEF. Stoppen met roken verminderde het risico op HF aanzienlijk, maar een verhoogd risico op HF bleef enkele decennia lang bestaan. De resultaten onderstrepen dat roken een belangrijke aanpasbare risicofactor is voor HF en dat rookpreventie en het stoppen met roken van belang zijn om HF te voorkomen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol..

Deel deze pagina met collega's en vrienden: