Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe herseninfarcten bij AF-patiënten, ondanks antistolling, beïnvloeden cognitieve functie

Silent brain infarcts impact on cognitive function in atrial fibrillation

Literatuur - Kühne M, Krisai P, Coslovsky M, et al. - Eur Heart J. 2022 Jun 6;43(22):2127-2135. doi: 10.1093/eurheartj/ehac020

Introductie en methoden

Achtergrond

In een recente crosssectionele analyse was cognitieve achteruitgang bij patiënten met AF niet alleen geassocieerd met klinisch manifeste beroerten maar ook met stille herseninfarcten [1]. Hoewel orale anticoagulantia (OAC’s) zeer effectief zijn in het voorkomen van klinische beroerten en geassocieerd zijn met een lager risico op dementie bij AF-patiënten [2], ontbreken prospectieve gegevens over de ontwikkeling van hersenafwijkingen en hun associatie met cognitieve achteruitgang bij AF-patiënten die behandeld worden met OAC’s.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de incidentie van nieuwe (klinisch manifeste en stille) hersenafwijkingen bij AF-patiënten en de relatie tussen nieuwe hersenafwijkingen en verandering in cognitieve functie.

Methoden

In deze prospectieve, multicentrische, observationele studie werden 1227 AF-patiënten uit het cohort Swiss Atrial Fibrillation (Swiss-AF) geïncludeerd, die gestandaardiseerd MRI-hersenonderzoek ondergingen bij aanvang van de studie en na 2 jaar. De aantallen nieuwe kleine niet-corticale infarcten (SNCI’s), grote niet-corticale of alle corticale infarcten (LNCCI’s), wittestofafwijkingen en microbloedingen werden gekwantificeerd. Klinisch stille infarcten waren gedefinieerd als een nieuw SNCI/LNCCI op de tweede MRI-scan bij patiënten zonder een klinische beroerte of TIA tijdens de follow-up.

De onderzoekers beoordeelden de cognitieve functie bij studieaanvang en na 2 jaar met verschillende gevalideerde neurocognitieve testen. Zij berekenden ook hun eigen ontwikkelde Swiss-AF Cognitive Construct score (CoCo-score), een samenstelling van 17 verschillend gewogen gecombineerde items van deze individuele neurocognitieve testen.

Uitkomstmaten

De uitkomsten waren het geschatte 2-jaarsrisico op elk van de typen hersenafwijkingen, de relaties tussen een vooraf gedefinieerde set van potentiële voorspellers en de risico’s op de verschillende hersenafwijkingen, en het effect van hersenafwijkingen op cognitieve testscores.

Belangrijkste resultaten

Nieuwe hersenafwijkingen

Voorspellers van nieuwe hersenafwijkingen

Cognitieve functie

Conclusie

Na een follow-up van 2 jaar had 5,5% van de AF-patiënten een nieuw herseninfarct ontwikkeld, waarvan de meeste klinisch stil waren en optraden bij patiënten die behandeld werden met OAC’s. Nieuwe klinisch manifeste en stille herseninfarcten waren op dezelfde manier geassocieerd met cognitieve achteruitgang. Volgens de auteurs suggereren de resultaten dat antistolling alleen mogelijk niet voldoende is om vasculaire hersenschade en cognitieve achteruitgang te voorkomen bij álle AF-patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: