Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gelijktijdig gebruik van ARNI heeft geen invloed op de werkzaamheid van sGC stimulator bij HFrEF

Efficacy and Safety of Vericiguat in Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction Treated with Sacubitril/Valsartan: Insights from the VICTORIA Trial

Literatuur - Senni M, Alemayehu WG, Sim D, et al. - Eur J Heart Fail. 2022 Jul 5. doi: 10.1002/ejhf.2608.

Introductie en methoden

Achtergrond

Hartfalen wordt gerelateerd aan een verstoorde aanmaak van stikstofoxide (NO) en een verminderde activiteit van zijn receptor, namelijk oplosbaar guanylaatcyclase (sGC). Een tekort aan het van sGC afgeleide cyclische guanosinemonofosfaat (cGMP) draagt bij aan de dysfunctie van het myocard en het vaatstelsel. Vericiguat is een sGC-stimulator en herstelt het tekort aan cGMP door rechtstreekse stimulatie van sGC, onafhankelijk van en synergistisch met NO [1]. Uit de placebogecontroleerde VICTORIA-trial blijkt dat vericiguat het risico op cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF verlaagt bij patiënten met HFrEF [2]. De werkzaamheid en veiligheid van vericiguat bij patiënten die ten tijde van de randomisatie wel versus niet behandeld werden met sacubitril/valsartan zijn echter onbekend, evenals de implicaties van het gebruik van sacubitril/valsartan tijdens de follow-upperiode.

Doel van de studie

In deze secundaire analyse van de VICTORIA-trial werden de werkzaamheid en veiligheid van vericiguat vergeleken tussen patiënten met HFrEF die wel en niet gelijktijdig behandeld werden met sacubitril/valsartan.

Methoden

De onderzoekers gebruikten gegevens uit de VICTORIA-trial, waarin 5050 patiënten met HFrEF werden gerandomiseerd naar behandeling met vericiguat of placebo. Zij vergeleken de werkzaamheid en veiligheid van vericiguat tussen patiënten met HFrEF die wel en niet gelijktijdig behandeld werden met sacubitril/valsartan. In de werkzaamheidsanalysen werden eerst alleen de gegevens meegenomen van 677 patiënten die vanaf het moment van de randomisatie ten minste 3 maanden gelijktijdig behandeld werden met sacubitril/valsartan. Vervolgens werden de analysen uitgevoerd op basis van gegevens van 992 patiënten die vanaf het moment van de randomisatie of tijdens de follow-upperiode ten minste 3 maanden gelijktijdig behandeld werden met sacubitril/valsartan. Bij de beoordeling van de veiligheid werd ook gekeken naar 164 patiënten die korter dan 3 maanden blootgesteld waren aan sacubitril/valsartan.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat van werkzaamheid was samengesteld uit tijd tot cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF. De secundaire uitkomstmaten waren de losse componenten van de samengestelde primaire uitkomstmaat, tijd tot totale sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF, en tijd tot totale sterfte. De uitkomstmaten van veiligheid waren specifieke (ernstige) ongewenste voorvallen (‘(serious) adverse events’), te weten symptomatische hypotensie, syncope, verslechterde nierfunctie (gedefinieerd als stijging van de serumcreatinineconcentratie ≥0,5 mg/dl of daling van de eGFR ≥25%, of beide), en hyperkaliëmie (gedefinieerd als stijging van de serumkaliumconcentratie ≥1.0 mEq/l of serumkaliumconcentratie >5,5 mmol/l).

Belangrijkste resultaten

Algemeen

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

Uit deze secundaire analyse van de placebogecontroleerde VICTORIA-trial blijkt dat gelijktijdig gebruik van sacubitril/valsartan gedurende ten minste 3 maanden geen invloed heeft op de werkzaamheid van vericiguat bij patiënten met HFrEF. Het is benoemenswaardig dat sacubitril/valsartan vaker werd gestart tijdens de follow-upperiode bij patiënten in de placebogroep dan bij patiënten die vericiguat kregen.

Gelijktijdige behandeling met sacubitril/valsartan was veilig in beide behandelingsgroepen, maar er werd een hogere incidentie van hypotensie en syncope waargenomen in de vericiguat-groep vergeleken met de placebogroep bij patiënten die na randomisatie startten met sacubitril/valsartan. De auteurs suggereren daarom dat voorzichtigheid geboden is bij het introduceren van sacubitril/valsartan bij patiënten die al vericiguat gebruiken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: