Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effecten van SGLT2-remmer op nierfunctie bij patiënten met acuut HF

Renal effects of empagliflozin in patients hospitalized for acute heart failure: from the EMPULSE trial

Literatuur - Voors AA, Damman K, Teerlink JR, et al - Eur J Heart Fail. 2022 Sep 6. doi: 10.1002/ejhf.2681.

Introductie en methoden

Achtergrond

Uit de EMPULSE-trial is gebleken dat behandeling met de SGLT2-remmer empagliflozine gedurende 90 dagen resulteert in een statistisch significant klinisch voordeel bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege acuut HF, vergeleken met placebo [1]. Bij patiënten met chronisch HF veroorzaken SGLT2-remmers in de eerste weken van de behandeling een daling van de eGFR van 2-4 ml/min per 1,73 m2, gevolgd door een langzamere daling van de eGFR in de tijd, vergeleken met placebo [2-7]. Het effect van SGLT2-remmers op de nierfunctie is echter grotendeels onbekend bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege acuut HF.

Doel van de studie

Het doel van deze post-hocanalyse van gegevens uit de EMPULSE-trial van patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege acuut HF, was tweeledig. Ten eerste werd het effect onderzocht van empagliflozine op de nierfunctie, de natrium- en kaliumconcentratie en het optreden van nadelige events van nieren en urinewegen. Ten tweede werd onderzocht of de nierfunctie bij aanvang van de studie van invloed was op het klinisch voordeel van empagliflozine.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een post-hocanalyse van gegevens uit de EMPULSE-trial. In deze multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie werden 530 volwassenen geïncludeerd die in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege acuut HF (de novo of gedecompenseerd chronisch HF), met of zonder DM2 en ongeacht de ejectiefractie. Deelnemers werden zo snel als mogelijk na klinische stabilisatie, maar niet eerder dan 24 uur en niet later dan 5 dagen na opname, gerandomiseerd (1:1) tussen eenmaal daags empagliflozine 10 mg (n=265) of placebo (n=265) gedurende 90 dagen. Inclusiecriteria waren dyspnoe bij inspanning of in rust en ten minste 2 van de volgende bevindingen: congestie op de thoraxfoto, crepitaties bij auscultatie van de longen, klinisch relevant oedeem of een verhoogde centraalveneuze druk. Patiënten met een eGFR<20 ml/min per 1,73 m2 werden uitgesloten van deelname. De nierfunctie (eGFR) en de natrium- en kaliumconcentratie werden gemeten bij aanvang van de studie en op dag 15, 30 en 90 van de behandeling. Patiënten werden verdeeld in de volgende 3 subgroepen op basis van de eGFR bij aanvang van de studie: <45, ≥45 en <60, en >60 ml/min per 1,73 m2.

Uitkomstmaten

De onderzoekers evalueerden het effect van empagliflozine op de eGFR en de natrium- en kaliumconcentratie in de tijd en de invloed van de eGFR bij aanvang van de studie op de primaire uitkomstmaat. De primaire uitkomstmaat was klinisch voordeel, gedefinieerd als een hiërarchische samenstelling van (i) de tijd tot sterfte door alle oorzaken, (ii) aantal HF-events, (iii) tijd tot het eerste HF-event of (iv) een verschil in KCCQ-TSS van 5 of meer punten vanaf het begin van de studie tot dag 90 van de behandeling. Klinisch voordeel werd beoordeeld met behulp van een win-ratio. Daarnaast werd gekeken naar nadelige events van nieren en urinewegen.

Belangrijkste resultaten

Nierfunctie

Natrium- en kaliumconcentratie

Nadelige events van nieren en urinewegen

Conclusie

Uit deze post-hocanalyse van gegevens uit de EMPULSE-trial blijkt dat bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege acuut HF, de behandeling met empagliflozine na 15 dagen resulteert in een bescheiden, niet statistisch significante achteruitgang van de nierfunctie, vergeleken met placebo. Na 90 dagen was dit verschil nagenoeg verdwenen. Het klinische voordeel van empagliflozine was onafhankelijk van de nierfunctie bij aanvang van de studie en de frequentie van nadelige events van nieren en urinewegen was vergelijkbaar in beide groepen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: