Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijkbaar voordeel van icosapent ethyl bij subgroepen op basis van rookstatus

Potential effects of icosapent ethyl on cardiovascular outcomes in cigarette smokers: REDUCE-IT smoking

Literatuur - Miller M, Bhatt DL, Steg PG, et al - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2022 Aug 11;pvac045. doi: 10.1093/ehjcvp/pvac045.

Introductie en methoden

Achtergrond

Uit de REDUCE-IT-studie blijkt dat icosapent ethyl (IPE), een sterk gezuiverde ethylester van het omega-3-vetzuur eicosapentaeenzuur met antitrombotische eigenschappen, het risico op ischemische events met 25% verlaagd bij hoog-risicopatiënten met hypertriglyceridemie die al statinetherapie krijgen [1]. Onduidelijk is of IPE het risico op ischemische events dat kan worden toegeschreven aan roken kan verlagen bij deze patiëntengroep.

Doel van de studie

In deze post-hocanalyse van gegevens uit de REDUCE-IT-studie werd onderzocht of IPE het risico op ischemische events als gevolg van roken kan verminderen bij hoog-risicopatiënten met hypertriglyceridemie die al statinetherapie krijgen.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een post-hocanalyse van gegevens uit de REDUCE-IT-studie. In deze multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3b-studie werden 8179 volwassenen ≥45 jaar met HVZ of ≥50 jaar met diabetes en 1 of meer additionele cardiovasculaire risicofactoren gerandomiseerd naar tweemaal daags IPE 2 g of placebo. De inclusiecriteria waren een nuchtere triglycerideconcentratie van 1,52-5,63 mmol/l, een LDL-c-concentratie van 1,06-2,59 mmol/l en stabiele statinetherapie gedurende minimaal 4 weken vóór aanvang van de studie. De mediane follow-upduur was 4,9 jaar. In deze post-hocanalyse werden patiënten gestratificeerd naar rookstatus, gedefinieerd als ‘huidige rokers’ (dat wil zeggen: in de afgelopen 30 dagen), ‘voormalige rokers’ of ‘nooit-rokers’.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was samengesteld uit cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte, coronaire revascularisatie en ziekenhuisopname vanwege instabiele angina pectoris. De belangrijkste secundaire uitkomstmaat was samengesteld uit cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte. De onderzoekers waren ook geïnteresseerd in de tijd tot het optreden van het eerste ischemische event en het totale aantal ischemische events (dat wil zeggen: eerste en terugkerende events).

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomstmaat

Belangrijkste secundaire uitkomstmaat

Conclusie

Uit deze post-hocanalyse van gegevens uit de REDUCE-IT-studie blijkt dat bij hoog-risicopatiënten met hypertriglyceridemie die al statinetherapie krijgen, behandeling met IPE geassocieerd is met een vergelijkbare reductie van het risico op ischemische events onder huidige rokers, voormalige rokers en nooit-rokers, vergeleken met placebo.

Vind dit artikel online op Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: