Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remming leidt tot vroege decongestie en gunstig klinisch effect bij acuut HF

Impact of empagliflozin on decongestion in acute heart failure: the EMPULSE trial

Literatuur - Biegus J, Voors AA, Collins SP, et al. - Eur Heart J. 2022 Oct 18;ehac530. doi: 10.1093/eurheartj/ehac530

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij patiënten met acuut HF (AHF) draagt restcongestie bij ziekenhuisontslag bij aan heropname en voorspelt ze een slechte uitkomst [1]. Daarom blijft effectieve en veilige decongestie het belangrijkste doel van AHF-therapie [2-4]. Hoewel diuretica de eerstelijnsbehandeling zijn voor AHF-patiënten, kan het gebruik ervan worden beperkt door onder meer een verminderde nierfunctie of een slechte respons op het betreffende diureticum [5]. Aangezien SGLT2-remmers decongestie kunnen bevorderen bij patiënten met chronisch HF [6,7], is het de vraag of ze dezelfde decongestieve werkzaamheid hebben bij AHF.

Eerder liet de studie EMPULSE (EMPagliflozin in patients hospitalized with acUte heart faiLure who have been StabilizEd) zien dat vroege behandeling met de SGLT2-remmer empagliflozine resulteerde in een statistisch significant en klinisch betekenisvol gunstig effect binnen 90 dagen bij AHF-patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, in vergelijking met placebo [8,9].

Doel van de studie

Het doel van de studie was om het effect van empagliflozine te evalueren op verschillende vooraf gespecificeerde decongestiegerelateerde uitkomstmaten in de EMPULSE-studie en om te onderzoeken of decongestie zelf geassocieerd was met een gunstig klinisch effect na 90 dagen.

Methoden

De EMPULSE-studie was een multinationale, multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde studie waarin 530 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen voor AHF, na initiële stabilisatie werden gerandomiseerd naar behandeling met empagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo gedurende 90 dagen. Inclusiecriteria waren: ziekenhuisopname met primaire diagnose van AHF, behandeling met een minimale dosis van 40 mg intraveneuze furosemide of equivalent hiervan, dyspneu (bij inspanning of in rust) en ≥2 van 4 tekenen van congestief HF. Een van de belangrijkste exclusiecriteria was HF primair veroorzaakt door longembolie, CVA of acuut MI.

De primaire uitkomstmaat van de EMPULSE-studie was een gunstig klinisch effect zoals gemeten met de gestratificeerde winratio. De volgorde en componenten van de primaire uitkomstmaat waren: tijd tot sterfte door alle oorzaken, aantal HF-events (waaronder HF-ziekenhuisopnamen, dringende HF-bezoeken en ongeplande polikliniekbezoeken), tijd tot eerste HF-event en ≥5 punten verschil in verandering ten opzichte van de baselinewaarde in de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire – totale-symptoomscore na 90 dagen.

Uitkomstmaten

Voor de huidige analyse werd de verandering in de volgende decongestiegerelateerde uitkomstmaten geëvalueerd vanaf baseline tot 15, 30 en 90 dagen na de start van de behandeling: gewichtsverlies, gewichtsverlies gecorrigeerd per gemiddelde dagelijkse dosis loopdiuretica, oppervlakte onder de curve (area under the curve, AUC) van de verandering vanaf de baselinewaarde in log-getransformeerde NT-proBNP-waarde (over 30 dagen van behandeling), hemoconcentratie (gemeten als verandering in hematocriet) en klinische congestiescore.

Belangrijkste resultaten

Veranderingen in decongestiegerelateerde uitkomstmaten

Effect van gewichtsverlies of hematocrietverandering op gunstig klinisch effect na 90 dagen

Conclusie

Bij patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen voor AHF, resulteerde empagliflozinebehandeling, die was gestart na initiële stabilisatie in het ziekenhuis, in vroege (na 15 dagen), klinisch betekenisvolle en aanhoudende (aanwezig na 90 dagen) decongestie vergeleken met placebo. De mate van decongestie (weergegeven door groter gewichtsverlies) was geassocieerd met een gunstig klinisch effect na 90 dagen. Volgens de auteurs suggereren hun “bevindingen dat empagliflozine, toegevoegd aan de standaardtherapie, de diuretische werkzaamheid verbetert”, wat duidelijk wordt na 15 dagen en aanhoudt tot 90 dagen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: