Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Associatie tussen cumulatieve systolische-bloeddrukbelasting en MACE bij DM2

Cumulative Systolic Blood Pressure Load and Cardiovascular Risk in Patients With Diabetes

Literatuur - Wang N, Harris K, Hamet P, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022 Sep 20;80(12):1147-1155. doi: 10.1016/j.jacc.2022.06.039

Introductie en methoden

Achtergrond

Aangezien standaardmethoden om de bloeddruk te meten er geen rekening mee houden dat de bloedruk in de loop van de tijd fluctueert, is het mogelijk dat de laatste bloeddrukmeting geen weerspiegeling is van de bloeddruk in de periode daarvoor. Daarom is een meetmethode nodig die zowel de omvang als de duur van de blootstelling aan een verhoogde bloeddruk in aanmerking neemt. Een voorbeeld van zo’n meetmethode is de cumulatieve bloeddrukbelasting, die geassocieerd is met schade aan doelorganen [1].

Eerder werden de effecten van bloeddrukverlagende en intensieve bloedglucoseverlagende behandeling op vasculaire uitkomsten geëvalueerd bij patiënten met DM2 in de studie ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron - Modified Release Controlled Evaluation) [2-4].

Doel van de studie

De auteurs trachtten het verband te beoordelen tussen de cumulatieve belasting van de systolische bloeddruk (SBD) gedurende 24 maanden en het optreden van MACE in de ADVANCE-studie en de vervolgstudie daarvan, ADVANCE-ON.

Methoden

De ADVANCE-studie was een internationale, 2 × 2-factoriële RCT waarin 11.140 DM2-patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire events werden gerandomiseerd naar ofwel perindopril/indapamide 4 mg/1,25 mg of een vergelijkbare placebo en naar ofwel een intensief glucosecontroleregime gebaseerd op gliclazide met gemodificeerde afgifte (gericht op het bereiken van HbA1c ≤6,5%) of standaardglucosecontrole gebaseerd op lokale richtlijnen in de deelnemende landen. Follow-upgegevens na afloop van deze studie werden verkregen van 8494 patiënten op een totaal van 10.082 patiënten die in leven waren toen de gerandomiseerde behandelingsfase van de ADVANCE-studie was afgerond [5].

Voor de huidige post-hocanalyse werden gegevens verzameld van 9338 patiënten met een SBD-meting na 3, 4, 6, 12, 18 en 24 maanden. Op basis van de bloeddrukmetingen tijdens deze 6 kliniekbezoeken werden de cumulatieve SBD-belasting, gemiddelde bloeddruk, SBD-TITRE en variabiliteit in SBD tussen de kliniekbezoeken berekend. De cumulatieve SBD-belasting werd gedefinieerd als de oppervlakte onder de curve (area under the curve, AUC) voor SBD-waarden ≥130 mmHg gedeeld door de AUC voor alle gemeten SBD-waarden. De SBD-TITRE (TIme at TaRgEt) werd berekend als het percentage van de tijd dat een patiënt de SBD-streefwaarde (gedefinieerd als <130 mmHg) bereikte gedurende de blootstellingsperiode. De SBD-variabiliteit tussen de bezoeken werd berekend als de SD van de SBD-waarden tijdens de 6 kliniekbezoeken.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was MACE, gedefinieerd als de samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI en niet-fatale beroerte. Secundaire uitkomstmaten waren de componenten van de primaire uitkomstmaat en totale sterfte.

Belangrijkste resultaten

Effect van SBD-meetmethoden op cardiovasculaire uitkomsten

Onafhankelijke associatie van cumulatieve SBD-belasting of SBD-variabiliteit tussen de bezoeken met cardiovasculaire uitkomsten

Prognostische waarde van SBD-meetmethoden vergeleken met traditionele HVZ-risicofactoren

Conclusie

In een post-hocanalyse van de ADVANCE-studie en het vervolgonderzoek daarvan was een hogere cumulatieve SBD-belasting geassocieerd met cardiovasculaire events en sterfte bij DM2-patiënten onafhankelijk van traditionele HVZ-risicofactoren. De cumulatieve SBD-belasting was een onafhankelijke voorspeller van cardiovasculaire events. Bovendien was de cumulatieve SBD-belasting een betere voorspeller van MACE dan de gemiddelde SBD, SBD-TITRE of SBD-variabiliteit tussen de bezoeken.

Aangezien de cumulatieve SBD-belasting zowel de duur (vergelijkbaar met SBD-TITRE) als de omvang (vergelijkbaar met gemiddelde SBD) van SBD-blootstelling omvat, menen de auteurs dat hun studie “niet alleen het belang van behandeling van de mate van SBD-verhoging benadrukt, maar ook de noodzaak van vroegtijdig ingrijpen om de duur van verhoogde SBD-blootstelling te minimaliseren”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: