Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijkbaar effect van SGLT2-remmer bij HFmrEF en HFpEF

Efficacy of empagliflozin in heart failure with preserved versus mid-range ejection fraction: a pre-specified analysis of EMPEROR-Preserved

Literatuur - Anker SD, Butler J, Usman MS, et al. - Nat Med. 2022 Dec;28(12):2512-2520. doi: 10.1038/s41591-022-02041-5.

Introductie en methoden

Achtergrond

De placebogecontroleerde EMPEROR-Preserved-trial liet eerder zien dat de SGLT2-remmer empagliflozine het risico op cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF verlaagt bij patiënten met HF en een LVEF >40% [3]. Onduidelijk is of het effect van empagliflozine verschilt tussen patiënten met HFmrEF en patiënten met HFpEF.

Doel van de studie

In deze vooraf gedefinieerde subgroepanalyse van de EMPEROR-Preserved-trial werd het effect van empagliflozine onderzocht bij patiënten met HFmrEF en patiënten met HFpEF.

Methoden

De EMPEROR-Preserved-trial is een internationale, multicentrische, dubbelblinde fase 3-studie waarin 5988 volwassen patiënten met chronisch HF en een LVEF >40% werden gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg per dag of placebo, in aanvulling op hun gebruikelijke behandeling. Patiënten met NYHA-klasse II-IV-symptomen en een NT-proBNP-concentratie > 300 pg/ml die in de afgelopen 12 maanden in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege HF of bij wie structurele afwijkingen waren gevonden bij echocardiografie, kwamen in aanmerking voor deelname. Patiënten werden ingedeeld in 2 groepen op basis van hun LVEF bij aanvang van de studie: (a) LVEF van 41-49% (HFmrEF); en (b) LVEF ≥50% (HFpEF).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was samengesteld uit de tijd tot cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF. Secundaire uitkomstmaten waren: (a) eerste ziekenhuisopname vanwege HF; (b) cardiovasculaire sterfte; (c) eerste én herhaalde ziekenhuisopname vanwege HF; en (d) de verandering in eGFR-helling (in ml/min per 1,73 m2 per jaar). Ook werden de verandering in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (KCCQ-23) en de NYHA-klasse ondergezocht, gemeten bij aanvang van de studie en na 52 weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit deze subgroepanalyse van de placebogecontroleerde EMPEROR-Preserved-trial blijkt dat empagliflozine de tijd tot cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF statistisch significant verbetert bij zowel patiënten met HFmrEF als patiënten met HFpEF. Dit gunstige effect werd grotendeels veroorzaakt door een vermindering van het aantal ziekenhuisopnames vanwege HF. Empagliflozine verbeterde ook de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en de NYHA-klasse.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Nat Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: