Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Veranderingen in serieel gemeten hsTnT geassocieerd met risico op latere CV-events bij gestabiliseerd ACS

Association of serial high-sensitivity cardiac troponin T with subsequent cardiovascular events in patients stabilized after acute coronary syndrome: a secondary analysis from IMPROVE-IT

Literatuur - Patel SM, Qamar A, Giugliano RP, et al. - JAMA Cardiol. 2022 Dec 1;7(12):1199-1206. doi: 10.1001/jamacardio.2022.3627.

Introductie en methoden

Achtergrond

Bepaling van de concentratie van het hoogsensitief troponine-T (hsTnT) speelt niet alleen een rol bij het diagnosticeren van een ACS, maar ook bij risicostratificatie in het kader van secundaire preventie van HVZ [1-6]. Zo kan herclassificatie van het cardiovasculaire risico op basis van de hsTnT-concentratie nuttig zijn om intensieve bloeddruk- en lipidenverlaging te sturen [5,7]. Bij patiënten met DM en ischemische hartziekten bieden kleine absolute veranderingen in de serieel gemeten hsTnT-concentratie aanvullende prognostische informatie [8]. Gegevens over de implicaties van dergelijke veranderingen bij patiënten met een ACS zijn echter beperkt. Een eerdere secundaire analyse van de IMPROVE-IT-trial liet zien dat bij deze patiënten een enkele bepaling van de hsTnT-concentratie 1 maand na stabilisatie post-ACS geassocieerd is met het risico op latere cardiovasculaire events [1].

Doel van de studie

In deze secundaire analyse van de IMPROVE-IT-trial werd onderzocht wat de associatie is van veranderingen in de serieel gemeten hsTnT-concentratie met het risico op latere cardiovasculaire events bij hoogrisicopatiënten met een gestabiliseerd ACS.

Methoden

De IMPROVE-IT-trial is een internationale, multicentrische, dubbelblinde RCT waarin 18.144 patiënten met een gestabiliseerd ACS werden gerandomiseerd naar ezetimibe of placebo, in aanvulling op behandeling met simvastatine. Patiënten van 50 jaar of ouder die in de afgelopen 10 dagen in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege een STEMI, NSTEMI of instabiele angina pectoris, kwamen in aanmerking voor deelname als zij ten minste 1 hoog-risicofactor, een LDL-c-concentratie van 50-125 mg/dl (of 50-100 mg/dl bij langdurig statinegebruik) en minimaal 24 uur vóór de randomisatie stabiel waren. Deze secundaire analyse had betrekking op 6035 patiënten (24,6% vrouw) bij wie de hsTnT-concentratie gemeten was na 1 en 4 maanden. De mediane follow-upduur was 6 jaar.

Uitkomstmaten

De belangrijkste uitkomstmaat was samengesteld uit cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct, beroerte of ziekenhuisopname vanwege HF. Andere uitkomstmaten waren de losse componenten van de samengestelde uitkomstmaat.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit deze secundaire analyse van de IMPROVE-IT-trial blijkt dat veranderingen in de serieel gemeten hsTnT-concentratie stapsgewijs geassocieerd zijn met het risico op latere cardiovasculaire events bij hoog-risicopatiënten met een gestabiliseerd ACS. Deze associatie is onafhankelijk van de hsTnT-concentratie na 1 maand.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: