Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 siRNA werkzaam en veilig bij hoogrisicopatiënten ongeacht polyvasculair vaatlijden

Efficacy and safety of inclisiran in patients with polyvascular disease: pooled, post hoc analysis of the ORION-9, ORION-10, and ORION-11 phase 3 randomized controlled trials

Literatuur - Koenig W, Conde LG, Landmesser U, et al. - Cardiovasc Drugs Ther. 2022 Dec 23. doi: 10.1007/s10557-022-07413-0.

Introductie en methoden

Achtergrond

Circa 15-30% van de patiënten met ASCVD heeft polyvasculair vaatlijden (PVD), gedefinieerd als atherosclerotische plaques in ten minste 2 grote arteriële vaatbedden [1-3]. PVD is een onafhankelijke risicofactor voor cardiovasculaire events [1-3], met een sterkere invloed dan diabetes mellitus en eerdere ischemische events [3-5]. Patiënten met PVD behoeven dan ook intensieve lipideverlagende therapie. Eerder liet een gepoolde analyse van de ORION-9-, ORION-10- en ORION-11-trial zien dat tweemaal per jaar een subcutane injectie van inclisiran (na initiële doses op dag 1 en 90) – in vergelijking met placebo – de LDL-c concentratie verlaagt bij patiënten met heterozygote FH, ASCVD en equivalent van ASCVD-risico [6].

Doel van de studie

In deze gepoolde post-hocanalyse van de ORION-9-, ORION-10- en ORION-11-trial werden de werkzaamheid en veiligheid van inclisiran versus placebo onderzocht bij patiënten met en zonder PVD.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een gepoolde post-hocanalyse van gegevens uit 3 dubbelblinde, gerandomiseerde fase 3-studies, waarin volwassen patiënten met HeFH (ORION-9), ASCVD (ORION-10 en ORION-11) of een ASCVD-risico-equivalent (ORION-11) werden gerandomiseerd naar 284 mg inclisiran of placebo op dag 1, dag 90 en daarna elke 6 maanden. Alleen patiënten met een verhoogde LDL-c-concentratie, ondanks maximale statinetherapie met of zonder andere lipideverlagende middelen, kwamen in aanmerking voor deelname. In deze gepoolde post-hocanalyse werden 3454 patiënten verdeeld in een groep met (n=470) en een groep zonder (n=2984) PVD, waarbij PVD was gedefinieerd als de aanwezigheid van ten minste 2 van de volgende aandoeningen: perifeer arterieel vaatlijden, coronairlijden of een cerebrovasculaire aandoening.

Uitkomstmaten

De vooraf gespecificeerde primaire uitkomstmaten waren de procentuele verandering in LDL-c-concentratie vanaf baseline tot dag 510 en de tijdgecorrigeerde procentuele verandering in LDL-c-concentratie vanaf baseline tot de periode van dag 90-540. Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren de absolute verandering in LDL-c-concentratie vanaf baseline tot dag 510, de tijdgecorrigeerde absolute verandering in LDL-c-concentratie vanaf baseline tot de periode van dag 90-540, en de procentuele verandering in concentraties van PCSK9, totaal cholesterol, apo-B en niet-HDL-c vanaf baseline tot dag 510. Veranderingen werden uitgedrukt als ‘least square mean’. De veiligheid werd beoordeeld bij 3449 patiënten tot dag 540. Daarbij werd gekeken naar (ernstige) tijdens de behandeling opgetreden bijwerkingen (TE(S)AE’s) en klinisch relevante laboratoriumwaarden.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

Uit deze gepoolde post-hocanalyse van de ORION-9-, ORION-10- en ORION-11-trial blijkt dat tweemaal per jaar een subcutane injectie met inclisiran (na initiële en 90-dagen doses) resulteert in een effectieve en langdurige lipideverlaging bij hoogrisicopatiënten met een verhoogde LDL-c-concentratie, ongeacht de PVD-status.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Cardiovasc Drugs Ther.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: