Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Snelle en aanhoudende gunstige klinische effecten met SGLT2-remmer bij HFmrEF/HFpEF

Time to Clinical Benefit of Dapagliflozin in Patients With Heart Failure With Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction: A Prespecified Secondary Analysis of the DELIVER Randomized Clinical Trial

Literatuur - Vaduganathan M, Claggett BL, Jhund P, et al. - JAMA Cardiol. 2022 Dec 1;7(12):1259-1263. doi: 10.1001/jamacardio.2022.3750

Introductie en methoden

Achtergrond

Recent liet de DELIVER-studie (Dapagliflozin Evaluation to Improve the Lives of Patients With Preserved Ejection Fraction Heart Failure) zien dat dapagliflozine de incidentie van cardiovasculaire sterfte of verslechtering van HF verminderde in vergelijking met placebo bij patiënten met HFmrEF of HFpEF [1]. Hoewel preventie van HF-verslechtering een prioriteit is in het beleid voor deze patiëntenpopulatie [2], is het onduidelijk op welk moment de ziekte kan verslechteren. Kennis van het verwachte tijdsverloop tot ziektestabilisatie of zelfs klinische verbetering kan van belang zijn voor zowel patiënten als hun behandelend artsen.

Doel van de studie

Met een vooraf gespecificeerde secundaire analyse van de DELIVER-studie wilden de auteurs het tijdsverloop van de gunstige effecten evalueren van behandeling met dapagliflozine op klinisch relevante uitkomsten bij patiënten met HFmrEF of HFpEF.

Methoden

De DELIVER-studie was een wereldwijde, event-gedreven fase 3-RCT waarin 6263 patiënten met symptomatische HFmrEF of HFpEF (LVEF >40%) werden gerandomiseerd naar dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of een vergelijkbaar placebo in de periode augustus 2018-december 2020. De tijdlijn tot het begin van een gunstig klinisch effect met dapagliflozine versus placebo werd beoordeeld, waarbij gegevens werden afgekapt op elke dag na de randomisatie.

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van de tijd tot het eerste optreden van cardiovasculaire sterfte of verslechtering van HF (d.w.z.: HF-ziekenhuisopname voor of urgent HF-bezoek waarvoor behandeling met intraveneuze HF-geneesmiddelen nodig was).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze vooraf gespecificeerde analyse van de DELIVER-studie leidde behandeling met dapagliflozine tot een vroege en aanhoudende vermindering in de incidentie van cardiovasculaire sterfte of HF-verslechtering bij patiënten met HFmrEF of HFpEF vergeleken met placebo. Binnen 2 weken na aanvang van de behandeling werd een statistisch significante vermindering van de primaire uitkomstmaat gezien. De auteurs erkennen dat “de verwachte tijdlijn tot het optreden van gunstige klinische effecten en de tijd die nodig is om statistische significantie aan te tonen, langer kan zijn voor minder frequente events bij HFmrEF/HFpEF, zoals cardiovasculaire sterfte of progressie van nierziekte”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: