Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Tromboseprofylaxe na botbreuken: aspirine is niet-inferieur aan LMWH voor preventie van mortaliteit

Aspirin or low-molecular-weight heparin for thromboprophylaxis after a fracture

Literatuur - Major Extremity Trauma Research Consortium (METRC). - N Engl J Med. 2023 Jan 19. DOI: 10.1056/NEJMoa2205973.

Introductie en methoden

Achtergrond

Patiënten met traumatische orthopedische letsel hebben een verhoogd risico om veneuze trombo-embolie te ontwikkelen, wat fataal kan aflopen [1-2]. Tromboseprofylaxe, zoals het subcutaan toedienen van laagmoleculairgewicht heparine (LMWH), wordt geadviseerd bij deze patiënten om het risico van overlijden of andere complicaties te verlagen [3]. Aspirine, wat goedkoop is en oraal kan worden toegediend, is een mogelijk alternatief voor tromboseprofylaxe met LMWH bij patiënten met operatief behandelde botbreuken.

Doel van de studie

De auteurs vergeleken de werkzaamheid en veiligheid van aspirine met LMWH voor tromboseprofylaxe bij patiënten met botbreuken tijdens een periode van 90 dagen na studie-inclusie.

Methoden

De PREVENT CLOT (Prevention of Clot in Orthopaedic Trauma) studie was een pragmatische, multicentrische, gerandomiseerde, non-inferiority studie uitgevoerd in Amerika en Canada. Een totaal van 12.221 patiënten van 18 jaar en ouder met een operatief behandelde extremiteitsfractuur of een fractuur van het bekken of heupkom werden geïncludeerd in de studie. Gehospitaliseerde patiënten werden gerandomiseerd naar LMWH (enoxaparine) met een tweedaagse dosis van 30 mg (6110 patiënten) of aspirine met een tweedaagse dosis van 81 mg (6101 patiënten). Na ontslag uit het ziekenhuis werd tromboseprofylaxe voortgezet volgens lokale protocollen.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was mortaliteit door alle oorzaken binnen 90 dagen. Secundaire werkzaamheid uitkomstmaten waren oorzaak-specifiek overlijden, niet-fatale longembolie en diep veneuze trombose. Oorzaak-specifiek overlijden werd geclassificeerd als gerelateerd aan longembolie, mogelijk gerelateerd aan longembolie en waarschijnlijk niet gerelateerd aan longembolie. Secundaire veiligheid uitkomstmaten waren bloedingen, wondcomplicaties en postoperatieve infecties.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De PREVENT CLOT studie heeft aangetoond dat aspirine niet-inferieur is aan LMWH voor de preventie van overlijden van patiënten met fracturen. De incidentie van longembolie was vergelijkbaar in beide behandelgroepen. De incidentie van diep veneuze trombose was iets hoger, maar niet-significant bij aspirine-behandelde patiënten. Zorgverleners en patiënten moeten dit risico afwegen tegen de financiële en praktische voordelen van aspirine.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: