Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effecten van ARNI bij patiënten met pre-HFpEF

Effect of Sacubitril/Valsartan vs Valsartan on Left Atrial Volume in Patients With Pre-Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: The PARABLE Randomized Clinical Trial

Literatuur - Ledwidge L, Dodd JD, Ryan F, et al. - JAMA Cardiol. 2023 Mar 8;e230065. doi: 10.1001/jamacardio.2023.0065.

Introductie en methoden

Achtergrond

Pre-HFpEF, wat veel voorkomt bij patiënten met hypertensie of diabetes [1-3], wordt gekenmerkt door structurele hartafwijkingen, behouden LVEF en verhoogde biomarkers van hartdisfunctie zonder symptomen van HF [4]. Er zijn momenteel geen specifieke behandelopties voor patiënten met pre-HFpEF, naast cardiovasculair risicofactormanagement. De STOP-HF (St Vincent’s Screening to Prevent Heart Failure)-studie toonde eerder aan dat natriuretische peptide-gebaseerde screening bij patiënten met pre-HF cardiovasculaire uitkomsten en progressie van pre-HF, voornamelijk pre-HFpEF, verminderde [5]. De STOP-HF-studie miste echter een farmacologische interventie. De effecten van sacubitril/valsartan zijn onderzocht bij patiënten met symptomatische HFpEF, maar gegevens ontbreken in een vooraf gespecificeerd cohort met patiënten met pre-HFpEF.

Doel van de studie

De auteurs vergeleken de effecten van sacubitril/valsartan-behandeling met valsartan-behandeling op markers van de cardiovasculaire structuur en functie bij patiënten met pre-HFpEF na een 18 maanden durende studieperiode.

Methoden

De PARABLE (The Personalized Prospective Comparison of ARNI with ARB in Patients With Natriuretic Peptide Elevation)-studie was een gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbel dummy, actieve comparatorstudie, uitgevoerd in een poliklinisch cardiologisch centrum in Dublin, Ierland. Patiënten van 40 jaar of ouder met systemische hypertensie en/of DM2, die deelnamen aan screening, werden geïncludeerd in de studie. In totaal werden 250 patiënten met verhoogd BNP (20 tot 280 pg/ml) of NT-proBNP (100 tot 1000 pg/ml); en een vergrote transthoracale linker atriale volume-index (LAVI; >28 ml/m² bepaald met echocardiografie) geïncludeerd. Exclusiecriteria waren symptomen van HF, linkerventrikel systolische disfunctie (EF <50%), ernstige hartklepaandoening of nierdisfunctie. Patiënten werden gerandomiseerd naar sacubitril/valsartan 48 mg/51 mg tweemaal daags, getitreerd naar 97 mg/103 mg tweemaal daags na twee weken (122 patiënten) of valsartan 80 mg tweemaal daags, getitreerd naar 160 mg tweemaal daags na twee weken (128 patiënten).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was een gecorrigeerde verandering in maximale LAVI gemeten met volumetrische cardiale MRI. Secundaire uitkomstmaten waren veranderingen gerelateerd aan markers van cardiovasculaire structuur en functie, en nadelige cardiovasculaire uitkomsten

Belangrijkste resultaten

Effecten op hartstructuur

Effecten op hartfunctie

Effecten op bloeddruk, pulsdruk, eGFR en natriuretische peptide

Nadelige cardiovasculaire complicaties

Conclusie

De PARABLE-studie toonde aan dat behandeling met sacubitril/valsartan geassocieerd is met een grotere toename in maximale LAVI ondanks lagere markers van vuldruk bij patiënten met pre-HFpEF en met hypertensie en/of DM2 in vergelijking met valsartan. Bovendien was sacubitril/valsartan geassocieerd met een verlaging van de bloeddruk, polsdruk en NT-proBNP, kleinere daling in nierfunctie, en verminderd risico op ernstige cardiovasculaire uitkomsten in vergelijking met valsartan. Meer onderzoek is nodig om de langetermijneffecten van sacubitril/valsartan bij patiënten met pre-HFpEF beter te begrijpen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: