Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Systematisch overzicht van ATTR: cardiale amyloïdose, overleving en effecten van behandeling

Prevalence and clinical outcomes of transthyretin amyloidosis: a systematic review and meta-analysis

Literatuur - Antonopoulos AS, Panagiotopoulos I, Kouroutzoglou A, et al. - Eur J Heart Fail. 2022 Sep;24(9):1677-1696. doi: 10.1002/ejhf.2589

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij transthyretine-gemedieerde (ATTR) amyloïdose kan instabiliteit van het TTR-eiwit als gevolg van genetische of degeneratieve factoren leiden tot afzetting van TTR-monomeren in vitale organen zoals het hart [1]. Momenteel ontbreken systematische gegevens over de prevalentie en de klinische uitkomsten van deze ziekte.

Doel van de studie

De studie had een drieledig doel: (1) meer inzicht verkrijgen in de prevalentie van cardiale amyloïdose in verschillende patiëntensubgroepen, (2) overlevingsschattingen geven voor wild-type ATTR (wtATTR) en verschillende genotypes van erfelijke ATTR (hereditary ATTR, hATTR) en (3) de effecten van nieuwe ATTR-geneesmiddelen op het natuurlijk beloop van de ziekte onderzoeken.

/Methoden//

De auteurs voerden een systematische review uit van de literatuur die was gepubliceerd in MEDLINE vóór 31 december 2021 om de prevalentie van cardiale amyloïdose en sterfte door alle oorzaken (na 1, 2 en 5 jaar) bij ATTR-patiënten te onderzoeken. In totaal werden 62 studies (n=277.882 patiënten) geïdentificeerd die de prevalentie van cardiale amyloïdose rapporteerden. Gegevens over ATTR-mortaliteit werden verzameld uit 95 studies (n=18.238 ATTR-patiënten). Er werden subgroepanalyses uitgevoerd voor ATTR-subtype, hATTR-genotypes en behandelsubgroepen.

Belangrijkste resultaten

Cardiale amyloïdose

Klinische uitkomsten

Effect van behandeling

Conclusie

Uit deze systematische literatuurstudie bleek dat de prevalentie van cardiale amyloïdose hoog was bij patiënten met onverklaarde LV-hypertrofie of een hypertrofischecardiomyopathie-fenotype, HFpEF-patiënten en ouderen met aortastenose. Het wtATTR-subtype was geassocieerd met een langere overleving vergeleken met het hATTR-subtype, hoewel de totale sterfte lager was bij hATTR-patiënten met een Val30Met-mutatie (die geassocieerd is met een vroeg begin van de ziekte en late cardiale betrokkenheid). Het overlevingspercentage was ook hoger bij patiënten die nieuwe ATTR-medicatie kregen in vergelijking met het natuurlijke ziekteverloop.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: