Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gunstige CV effecten en veiligheid met niet-steroïde MRA bij CNS stadium 4

Outcomes with Finerenone in Participants with Stage 4 CKD and Type 2 Diabetes: A FIDELITY Subgroup Analysis

Literatuur - Sarafidis P, Agarwal R, Pitt B, et al. - Clin J Am Soc Nephrol. 2023 Mar 17 [Online ahead of print]. doi: 10.2215/CJN.0000000000000149

Introductie en methoden

Achtergrond

Om de behandeling van patiënten met zowel DM2 als CNS te optimaliseren, worden verschillende geneesmiddelen onderzocht. De behandelmogelijkheden zijn echter beperkt voor DM2-patiënten met CNS stadium 4, een populatie die tevens onvoldoende onderzocht is. De FIDELIO-DKD-studie toonde recent dat de selectieve, niet-steroïde MRA finerenon het risico op de primaire samengestelde renale uitkomst verminderde bij DM2-patiënten met een gemiddelde eGFR van 44,3 ml/min per 1,73 m² en een mediane urine-albumine/creatinine-ratio (UACR) van 852 mg/g [1], terwijl de FIGARO-DKD-studie liet zien dat finerenon het risico op de primaire samengestelde cardiovasculaire uitkomst verminderde bij patiënten met minder vergevorderde CNS [2]. De gegevens van deze 2 studies werden samengevoegd in de FIDELITY-dataset.

Doel van de studie

In een verkennende subgroepanalyse van de FIDELITY-dataset evalueerden de auteurs de werkzaamheid en veiligheid van finerenon versus placebo bij patiënten met DM2 en CNS stadium 4.

Methoden

Dit was een subgroepanalyse van FIDELITY (Finerenone in Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes: Combined FIDELIO-DKD and FIGARO-DKD trial programme analysis), een vooraf gespecificeerde, gepoolde analyse van individuele gegevens van deelnemers van de FIDELIO-DKD en FIGARO-DKD trials (n=13.026) met een mediane follow-upduur van 3,0 jaar [3]. De FIDELIO-DKD-studie (Finerenone in Reducing Kidney Failure and Disease Progression in Diabetic Kidney Disease) en FIGARO-DKD-studie (Finerenone in Reducing Cardiovascular Mortality and Morbidity in Diabetic Kidney Disease) waren multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT’s waarin patiënten met DM2 en CNS werden gerandomiseerd naar finerenon (10 of 20 mg eenmaal daags op basis van de eGFR bij het screeningsbezoek) of placebo.

Voor deze subgroepanalyse werden de deelnemers ingedeeld naar CNS-stadium bij aanvang van de studie: stadium 4 (eGFR <30 ml/min per 1,73 m²) (n=890; 7%) of stadium 1-3 (eGFR ≥30 ml/min per 1,73 m²) (n=12.133; 93%).

Uitkomstmaten

Om de werkzaamheid te beoordelen, werden een cardiovasculaire en renale uitkomstmaat gebruikt. De cardiovasculaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van tijd tot cardiovasculaire sterfte, niet-fatale MI, niet-fatale beroerte of ziekenhuisopname voor HF. De renale uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van tijd tot nierfalen, aanhoudende eGFR-daling ≥57% ten opzichte van de baselinewaarde gedurende ≥ 4 weken of sterfte door nierziekte. Nierfalen werd gedefinieerd als nierziekte in het eindstadium (d.w.z.: start van langdurige dialyse (gedurende ≥90 dagen) of niertransplantatie) of aanhoudende eGFR-daling <15 ml/min per 1,73 m² gedurende ≥4 weken. Andere werkzaamheidsuitkomstmaten waren de afzonderlijke componenten van de samengestelde cardiovasculaire en renale uitkomstmaten en de verandering in de eGFR en UACR in de loop van de tijd.

De veiligheidsuitkomsten omvatten door de onderzoeker gerapporteerde nadelige events en de verandering in de systolische bloeddruk en serumkaliumwaarde in de loop van de tijd.

Belangrijkste resultaten

Cardiovasculaire uitkomsten

Renale uitkomsten

Veiligheidsuitkomsten

Conclusie

In deze verkennende subgroepanalyse van de FIDELITY-dataset kwamen de gunstige cardiovasculaire effecten en het veiligheidsprofiel van finerenon versus placebo bij patiënten met DM2 en CNS stadium 4 overeen met die van de gehele FIDELITY-populatie. Het effect van finerenon op de samengestelde renale uitkomstmaat was inconsistent in de tijd, waarbij alleen in de eerste 2 jaar een tragere accumulatie van eerste renale events werd waargenomen met finerenon vergeleken met placebo. Wel verbeterde finerenon in de loop van de tijd markers van nierschade (zoals bleek uit een vermindering van de UACR) en functie (beter behoud van eGFR in de chronische fase) bij patiënten met CNS stadium 4.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Clin J Am Soc Nephrol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: