Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NT-proBNP gemeten vroeg na een hoogrisico-MI geassocieerd met verdere CV-uitkomsten

Prognostic Importance of NT-proBNP (N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide) Following High-Risk Myocardial Infarction in the PARADISE-MI Trial

Literatuur - Jering KS, Claggett BL, Pfeffer MA, et al. - Circ Heart Fail. 2023 May;16(5):e010259. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.122.010259.

Achtergrond

Patiënten die een acuut myocardinfarct (AMI) hebben meegemaakt lopen een verhoogd risico op verdere MI, beroerte, HF en sterfte, met name plotselinge dood [1-5]. Dit komt echter slechts voor in een deel van de patiënten, zelfs na een hoogrisico-MI, wat wijst op een noodzaak voor risicostratificatie voor post-MI-surveillance en -behandeling [4-9]. NT-proBNP wordt gebruikt als prognostische marker voor sterfte en HF bij verschillende populaties [10-11]. Het blijft onduidelijk wat de relatie is tussen NT-proBNP en terugkerende MI en beroerte bij patiënten met ACS.

Doel van de studie

De onderzoekers onderzochten wat de relatie is tussen NT-proBNP en cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten na een hoogrisico-AMI van de PARADISE-MI-studie.

-

Methoden

PARADISE-MI (Prospective ARNI vs ACE Inhibitor Trial to Determine Superiority in Reducing Heart Failure Events After Myocardial Infarction) was een multicenter, dubbelblinde, actieve vergelijker, gerandomiseerde studie die de werkzaamheid en veiligheid van sacubitril/valsartan (97 mg sacubitril/93 mg valsartan tweemaal daags) vergeleek met ramipril (5 mg tweemaal daags) bij volwassen patiënten met een spontaan AMI gecompliceerd met LVEF ≤40% en/of pulmonale congestie, en ≥1 van 8 risicoverhogende factoren-. Patiënten met een geschiedenis van HF werden uitgesloten. In deze voorafgespecifieeerd subanalyse werden er totaal 1129 patiënten geïncludeerd. Bloedsamples voor NT-proBNP en hs-cTnT werden verkregenin de eerste week na een AMI. Data werden geanalyseerd met NT-proBNP waarden als continue variabele of als NT-proBNP kwartielen (kwartiel 1: ≤896 ng/L; kwartiel 2: ≤897-1757 ng/L; kwartiel 3: 1758-3462 ng/L; kwartiel 4: >3462 ng/L). De mediane follow-up periode was 29 maanden.

Uitkomstmaten

Het primaire eindpunt was een samenstelling van cardiovasculaire sterfte of incidente HF (ziekenhuisopname of poliklinische voorval van symptomatisch HF), geanalyseerd als tijd-tot-eerste event. Belangrijke secundaire eindpunten waren cardiovasculaire-sterfte; HF-ziekenhuisopname; sterfte door alle oorzaken; en een samenstelling van cardiovasculaire-sterfte, niet-fatale MI of beroerte.

Belangrijkste resultaten

NT-proBNP en klinische uitkomsten

Modelleren van het risico op sterfte door alle oorzaken

Conclusie

In een vooraf gespecificeerde analyse van de PARADISE-MI-studie was NT-proBNP gemeten binnen de eerste week na een hoogrisico-MI geassocieerd met het samengestelde primaire eindpunt van cardiovasculaire sterfte of incidente HF, onafhankelijk van hs-cTnT. Bovendien was modeldiscriminatie voor sterfte door alle oorzaken met alleen vroege NT-proBNP-metingen vergelijkbaar aan gevalideerde risicoscores zoals GRACE 2.0 of TRA 2°P-TIMI in deze hoogrisico-post-MI-patiëntenpopulatie. De auteurs stellen dat “onze resultaten de aanbeveling lijken te ondersteunen om NT-proBNP metingen na een MI te gebruiken voor risicostratificatie”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circ Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: