Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 1-studie met siRNA gericht op angiotensinogeen in de lever bij hypertensie

Zilebesiran, an RNA Interference Therapeutic Agent for Hypertension

Literatuur - Desai AS, Webb DJ, Taubel J, et al. - N Engl J Med. 2023 Jul 20;389(3):228-238. doi: 10.1056/NEJMoa2208391

Achtergrond

Hypertensie wordt vaak suboptimaal behandeld [1-3]. Het siRNA zilebesiran is ontwikkeld om specifiek de aanmaak van angiotensinogeen in de lever te verlagen. Angiotensinogeen is de enige precursor van angiotensinepeptiden. Een behandeling met zilebesiran, wat jaarlijks slechts tweemaal of viermaal nodig is, kan mogelijk leiden tot blijvende verlagingen in bloeddruk (BD) gedurende een langere periode.

Doel van de studie

In deze fase 1-studie werd de veiligheids-, farmacokinetisch- en farmacodynamischprofiel van zilebesiran onderzocht bij patiënten met hypertensie. Daarnaast werden de effecten van zilebesiran op BD vergeleken tijdens een zoutarm en zoutrijk dieet, en er werd ook gekeken naar de effecten van zilebesiran in combinatie met irebesartan op veiligheidsuitkomsten en BD.

Methoden

Deze fase 1-studie met subcutane toediening van zilebesiran bestond uit 4 delen, waarvan 3 delen in deze publicatie werden gerapporteerd. Deel A en B van de studie waren dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies met een enkele oplopende dosering (deel A) en een enkele gefixeerde dosering tijdens een zoutarm en zoutrijk dieet (deel B). Deel E was een open-label studie met een enkele dosering van zilebesiran in combinatie met dagelijkse toediening van irbesartan. In totaal werden 107 patiënten (leeftijd van 18 tot 65 jaar) met behandelde of onbehandelde hypertensie geïncludeerd met een systolische BD (SBD) bepaald tijdens zitten met een geautomatiseerde BD-meter van >130-165 mmHg (deel A en B) of >135-165 mmHg (deel E) en een gemiddeld SBD van >130 mmHg zoals bepaald met een 24-uurs ambulante BD-meting na een washout van BD-medicatie. Belangrijke exclusievoorwaarden waren secundaire hypertensie, posturale hypertensie, diabetes, eerdere CV-uitkomsten en huidig of verwachte behandeling met bètablokkers.

In deel A werden patiënten (n=84, 12 per cohort) gerandomiseerd in een 2:1 ratio naar een enkele dosis van zilebesiran (10, 25, 50, 100, 200, 400 of 800 mg) of placebo. In deel B volgden patiënten eerst een week een dieet met een laag zoutgehalte (0,23 mg per dag) en daarna een week een dieet met een hoog zoutgehalte (5,75 mg per dag), en werden vervolgens gerandomiseerd in een 2:1 ratio naar een enkele 800 mg dosering van zilebesiran of placebo. Patiënten volgden een vergelijkbaar dieet van dag 43 tot 56. In deel E kregen alle deelnemers (n=16) een enkele 800 mg dosis van zilebesiran. Patiënten met een SBD van ≥120 mmHg in week 6 kregen een additionele behandeling van 300 mg irebesartan eenmaal daags voor 2 weken. Alle patiënten kregen instructies om hun zoutinname te beperken tot 2,0 g/dag, behalve tijdens andere dieetinstructies in deel B. De behandelperiode werd afgesloten in week 12, waarna patiënten een verlengde veiligheidsfollow-upperiode ingingen.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de frequentie van nadelige events. Secundaire uitkomstmaten waren farmacokinetische en farmacodynamische kenmerken, en veranderingen in SBD en diastolische BD (DBD), zoals gemeten door een 24-uurs ambulante BD-monitoring.

Belangrijkste resultaten

Veiligheidsuitkomsten

Farmacokinetische en farmacodynamische metingen

Verklarende uitkomsten

Conclusie

Deze fase 1-studie toonde aan dat een enkele dosis van zilebesiran de serumangiotensinogeenwaarden en 24-uurs ambulante BD significant tot 24 weken verlaagt bij patiënten met hypertensie. Er waren meldingen van milde reacties op de injectieplaats na behandeling met zilebesiran, maar geen meldingen van hypotensie, hyperkalemie en ernstige renale complicaties.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: