Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Veiligheid en werkzaamheid van SGLT2-remmer in acuut hartfalen

Nieuws - 29 aug. 2023

DICTATE-AHF: Early Dapagliflozin Initiation in Acute Heart Failure

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Zachary Cox - Nashville, TN, VS

Introductie en methoden

Een ziekenhuisopname van patiënten met acuut HF (AHF) dient 2 hoofddoelen: verwijdering van overtollig vocht en optimalisatie van richtlijngestuurde medische therapie ((guideline-directed medical therapy, GDMT). De DICTATE-AHF-studie was opgezet om de werkzaamheid en veiligheid te onderzoeken van een vroege start van dapagliflozine in het ziekenhuis wanneer dit wordt toegevoegd aan intraveneuze (i.v.) lisdiuretica.

In deze multicentrische, gerandomiseerde, door onderzoekers geïnitieerde open-label- en fase 3-studie met parallelle groepen werden 240 DM2-patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met AHF binnen 24 uur na opname gerandomiseerd naar oraal dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of gebruikelijke zorg tot dag 5 of ontslag uit het ziekenhuis (indien eerder), in aanvulling op gestructureerde titratie van i.v.-lisdiuretica.

De primaire uitkomstmaat was de diuretische efficiëntie, gemeten als de cumulatieve verandering in gewicht (in kg) per cumulatieve lisdiureticumdosis (i.v. plus oraal) vanaf de inclusie tot dag 5 of ontslag. Aanvullende uitkomsten waren onder andere urinevolume, natriumwaarde in urine en de tijd die nodig was voor verwijdering van het overtollige vocht. Daarnaast werd de veiligheid beoordeeld tot 30 dagen na ontslag.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Starten met een dapagliflozinebehandeling binnen 24 uur na opname in het ziekenhuis voor AHF leidde niet tot een significante verbetering van de diuretische efficiëntie vergeleken met gebruikelijke zorg. Toch zijn de onderzoekers van mening dat alle diuretische bepalingen tezamen aangaven dat dapagliflozine de vochtverwijdering bevorderde met minder doses van i.v.-lisdiuretica. Bovendien lieten de resultaten zien dat dapagliflozine veilig kan worden gestart om GDMT in deze populatie te kunnen optimaliseren.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC-congres verstrekte informatie -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: