Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 2-studie met siRNA gericht op angiotensinogeen bij patiënten met hypertensie behaalt primaire eindpunt

Nieuws - 11 sep. 2023

Er werd aangekondigd dat de KARDIA-1 fase-2-studie met het siRNA-therapeuticum zilebesiran, gericht tegen hepatische angiotensinogeensynthese, het primaire eindpunt heeft behaald. Behandeling met 300 mg en 600 mg zilebesiran leidde tot een dosisafhankelijke verlaging van de systolische BD (SBD), gemeten met ambulante bloeddrukmonitoring (ABDM), met een meer dan 15 mmHg verlaging van de SBD in vergelijking met placebo (P<0.0001). De studie behaalde ook belangrijke secundaire eindpunten, waaronder veranderingen in 24-uurs gemiddelde SBD gemeten met ABDM na 6 maanden, en significante verandering in poliklinische SBD na 3 maanden en 6 maanden met alle zilebesiranarmen in vergelijking met placebo.

De KARDIA-1 is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter, fase 2-studie die de werkzaamheid en veiligheid van zilebesiran, met verschillende doses, evalueert als monotherapie bij volwassenen met lichte tot matige hypertensie. Er werden totaal 394 volwassenen geïncludeerd met onbehandelde hypertensie of een stabiele therapie kregen met één of meer bloeddrukverlagende medicijnen. Patiënten die bloeddrukverlagende medicijnen gebruikten, voltooiden een wash-out periode vóór de randomisatie. Patiënten werden gedurende een studieperiode van 12 maanden en een verlengingsperiode gerandomiseerd naar subcutane toediening van zilebesiran (150 mg, 300 mg, 600 mg éénmaal per zes maanden; 300 mg eenmaal per drie maanden) of placebo. Patiënten in de placebogroep werden na 6 maanden gerandomiseerd naar één van de vier initiële doseringsschema's van zilebesiran.

Het primaire eindpunt van KARDIA-1 is de verandering in SBD ten opzichte van baseline na 3 maanden gemeten met 24-uurs ABDM. Belangrijke secundaire en verkennende eindpunten waren aanvullende metingen van BD-verlaging na 6 maanden, tijdgecorrigeerde verandering in BD en verandering in gemiddelde BD overdag en 's nachts.

Het veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel van zilebesiran was bemoedigend. Ernstige nadelige events werden gemeld door 3,6% van de patiënten in de zilebesirangroepen en door 6,7% in de placebogroep. Er werd gedacht dat deze events niet-gerelateerd waren aan de studiemedicatie. Nadelige events die optraden bij meer dan 5% van de met zilebesiran-behandelde patiënten waren COVID-19, reacties op de injectieplaats, hyperkaliëmie, hypertensie, infectie van de bovenste luchtwegen, artralgie en hoofdpijn.

Bron: Persbericht Alnylam Pharmaceuticals, 7 September 2023

Deel deze pagina met collega's en vrienden: